Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Giới thiệu

Kho tri thức

MSD nỗ lực tăng cường năng lực thực hành hiệu quả phát triển cho các tổ chức xã hội (CSOs) thông qua (i) Tạo dựng vườn ươm sinh thái CSOs (Eco-system for CSOs); (ii) Xây dựng cộng đồng CSOs trực tuyến thực hành tốt hiệu quả phát triển (Online CSO Community of Practice); (iii) Xây dựng nền tảng gây quỹ cho CSOs;

MSD góp phần thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi cho sự phát triển của CSOs thông qua (i) Hỗ trợ sự phát triển của Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam (CSA Việt Nam); (ii) Thực hiện các nghiên cứu về vai trò và khả năng tự phát triển của CSOs, môi trường hỗ trợ phát triển cho CSOs; và (ii) Tạo dựng các không gian thực hành đối thoại cho CSOs vì môi trường phát triển thuận lợi..

MSD phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hiệu quả giữa các tổ chức xã hội và với các đối tác phát triển khác thông qua (i) cải thiện quan hệ viện trợ minh bạch (aid relationship) với các đối tác phát triển; (ii) thúc đẩy sự hỗ trợ, hợp tác giữa CSOs và các cơ quan nhà nước; (iii) phát triển các chương trình hợp tác kết nối (pro-bono) giữa CSOs và khối tư nhân;

Cung cấp dịch vụ can thiệp thúc đẩy việc thực hiện quyền cho các nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.
– Hỗ trợ cho nhóm đường phố và nhập cư: Tập trung vào hệ thống chuyển gửi, hỗ trợ làm giấy tờ tuỳ thân và vận động quyền có giấy tờ tuỳ thân
– Phòng chống bạo lực, các vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện và xâm hại tình dục trẻ em, thanh niên và phụ nữ – Thúc đẩy nâng cao năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật và tiếp cận giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật