VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) 

Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam, thành lập theo quyết định số 53-2017/QĐ-TWH ngày 16 tháng 08 năm 2017. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo hình thức tự nguyện và tự quản, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng. Từ năm 2021, MSD chính thức trở thành United Way Việt Nam – thành viên của United Way Worldwide – Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất toàn cầu.

TẦM NHÌN

Chúng tôi hướng tới một Việt Nam bền vững, công bằng và bình đẳng, nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể phát huy tối đa các tiềm năng của mình thông qua giáo dục chất lượng, thu nhập ổn định và cuộc sống mạnh khoẻ.

SỨ MỆNH

Chúng tôi nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua sự huy động và liên kết sức mạnh, xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Equity logo big

Công bằng

Transparency logo. illustration

Minh bạch

Accountability logo. Illlustration

Trách nhiệm giải trình

Empowerment logo. illustration

Trao quyền

Innovation logo. illustration

Đổi mới

Inclusion & Diversity logo. illustration

Hoà nhập & Đa dạng

MỤC ĐÍCH VÀ TÁC ĐỘNG

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.