Mục tiêu chiến lược 2020 – 2024

Truyền cảm hứng CSO – SDGs (Inspiring CSOs)

Doanh nghiệp phát triển bền vững (Business for Sustainability)

Chương trình dự án SDGs (SDG Impact projects)

Nghiên cứu, xây dựng và tăng cường năng lực và sự tham gia, đóng góp của các tổ chức xã hội (CSOs) và các bên liên quan vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), đồng thời vận động cho môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của CSOs.

Nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động có trách nhiệm, từ thiện phát triển và hướng tới phát triển bền vững; phát triển mô hình doanh nghiệp bền vững và doanh nghiệp thân thiện với trẻ em; kết nối quan hệ đối tác doanh nghiệp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều phối và thực hiện các chương trình, dự án đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các chương trình về
(1) Giáo dục, bảo vệ và phát triển trẻ em và thanh niên;
(2) Sinh kế và tạo việc làm trong thời đại mới cho thanh niên, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương;
(3) Bảo vệ sức khoẻ môi trường cho cộng đồng.

Truyền cảm hứng CSO – SDGs (Inspiring CSOs)

– Nâng cao năng lực cho CSOs về SDGs và đạt các tiêu chuẩn về Quản trị tốt, Minh bạch Giải trình và Phát triển bền vững theo phương pháp Nâng cao năng lực bằng văn hoá Truyền cảm hứng (ODIC), các tiêu chuẩn quốc tế của United Way Worldwide
– Thúc đẩy kết nối các mạng lưới CSOs: United Way Vietnam Alliance & LNOB, CSA Việt Nam, v.v.
– Xây dựng nền tảng kiến thức SDGs cho CSOs (SDG Living Lab)
– Nghiên cứu, vận động chính sách vì môi trường thuận lợi cho các hoạt động từ thiện phát triển tại Việt Nam

Doanh nghiệp phát triển bền vững (Business for Sustainability)

– Nâng cao năng lực, và tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp về SDGs, Doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp thân thiện với trẻ em, v.v.
– Kết nối mạng lưới, thúc đẩy, tôn vinh các Mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp/ doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp thân thiện với trẻ em
– Các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tập huấn về Từ thiện Phát triển, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp phát triển bền vững, v.v.
– Nghiên cứu, vận động chính sách về Doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp đầu tư vào giá trị và tác động xã hội, v.v.

Chương trình dự án SDGs (SDG Impact projects)

1. Công dân toàn cầu:

Giáo dục, bảo vệ, phát triển trẻ em và thanh niên: tập trung vào các chủ đề:
– Quản trị quyền trẻ em và thanh niên
– Trường học – gia đình – cộng đồng hạnh phúc
– Sức khoẻ tâm thần và bình đẳng
– Bảo trợ và phát triển trẻ em
– Bảo vệ trẻ em và thanh niên khỏi bạo lực, xâm hại
– Công dân số, công dân toàn cầu, v.v.

2. Trang mới cuộc đời:

– Hỗ trợ tiếp cận tư pháp và thay đổi cuộc số cho trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn
– Định hướng, hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm trong nền kinh kế chuyển đổi cho thanh niên và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn;
– Quyền tiếp cận bình đẳng cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương như người trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, nông thôn, miền núi, v.v.

3. Đại sứ sức khoẻ môi trường

– WE (Water –Waste – Energy) Ambassador hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ tiếp cận, quản lý, sử dụng nước sạch – quản lý rác thải và năng lượng tại trường học và các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi các vấn đề sức khoẻ môi trường;
– Các nỗ lực cứu trợ, phòng chống và phục hồi trong và sau COVID 19

Các mục tiêu Phát triển bền vững mà MSD tập trung bao gồm các Mục tiêu số 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.