Mục tiêu chiến lược

Giáo dục 

Vì sự Phát triển

Dịch chuyển 

Thu nhập

Sức khoẻ 

Môi trường

Chúng tôi tin rằng mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh niên đều có thể phát huy tối đa tiềm năng và tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng khi được tạo điều kiện để tiếp cận giáo dục toàn diện

Chúng tôi nỗ lực để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có thể ổn định tài chính thông qua tiếp cận nghề nghiệp chất lượng

Chúng tôi hướng tới nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng môi trường sống cho cộng đồng.

Các mục tiêu Phát triển bền vững mà MSD tập trung bao gồm các Mục tiêu số 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.