Đối tác “Leave No One Behind – Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Đối tác “Leave No One Behind – Không để ai bị bỏ lại phía sau" hướng tới đảm bảo tiếng nói của cộng đồng yếu thế được lắng nghe và ghi nhận trong tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Đối tác Leave No One Behind Việt Nam được thành lập vào năm 2018 với 12 thành viên ban đầu là các tổ chức phi chính phủ quốc tế, gọi tắt là LNOB Việt Nam. Tháng 9 năm 2020, LNOB Việt Nam mở rộng mạng lưới với 14 tổ chức xã hội gồm cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) được bầu làm điều phối quốc gia nhiệm kì 2020 – 2022.

Trong nhiệm kì thứ 2 (2020 – 2022), LNOB Việt Nam hướng tới ba mục tiêu chính:

  • Nỗ lực thực hiện các nghiên cứu nhằm tổng hợp bộ dữ liệu thể hiện tình hình cụ thể và tiếng nói của cộng đồng yếu thế tại những nơi các thành viên LNOB hoạt động;
  • Vận động lồng ghép những thông tin dữ liệu và bằng chứng thu thập được từ cộng đồng vào tiến trình giám sát thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững cấp quốc gia.
  • Vận động chính sách dựa trên bằng chứng dữ liệu từ cộng đồng, tham vấn, đề xuất kiến nghị chính sách giải quyết các vấn đề của cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Các hoạt động nổi bật:

Họp nhóm LNOB

Tham gia đóng góp Báo cáo quốc gia – Việt Nam thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2020

Khởi động dự án 

Bản tin – Báo cáo LNOB

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.