Dự án Không ai bị bỏ lại phía sau – Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ (LNOB Vietnam)

– Thời gian dự án: Ngày 28.9.2020 đến năm 2023

– Địa điểm thực hiện dự án: Việt Nam

– Thành viên mạng lưới “Không ai bị bỏ lại phía sau": MSD, AAV, ADRA Việt Nam, CBM Việt Nam, Childfund Việt Nam, FCM, Helvetas, HRS, IDEA, WWF, Towards Transparency, Plan International Việt Nam, Save the Children, World Vision International, VUFO

– Mục tiêu của dự án: Trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi các mục tiêu phát triển bền vững

 Kết quả dự kiến của dự án ở phạm vi quốc gia

– Đồng ý với những người chịu trách nhiệm / chính phủ ở cấp quốc gia trên cơ sở chính thức công nhận về hoạt động của các không gian tham gia và cơ chế phản hồi nhằm tạo tiếng nói và quyền tự quyết cho các cộng đồng bị thiệt thòi, đồng thời kết nối cộng đồng xã hội dân sự với chính quyền địa phương và quốc gia trong tiến trình SDG

– Nhất trí với những người chịu trách nhiệm / chính phủ ở cấp quốc gia và địa phương về các cách tiếp cận mới để giám sát / báo cáo về tiến độ SDG, với sự tham gia của các nhóm yếu thế nhất

– Nhất trí với những người chịu trách nhiệm / chính phủ ở cấp quốc gia về quy trình xây dựng năng lực của chính quyền địa phương và các đại diện xã hội dân sự địa phương để cho phép hợp tác thu thập dữ liệu giám sát SDG nhằm thu hẹp khoảng cách kiến ​​thức về việc giám sát chính thức

Các hoạt động mà các thành viên mạng lưới hướng tới

– Thực hiện các nghiên cứu đại diện / dữ liệu ở các thành phố / đô thị khác nhau trên toàn quốc nơi các thành viên LNOB làm việc, tập trung vào việc hòa nhập và trao quyền cho các nhóm yếu thế trong việc thực hiện các mục tiêu SDG quốc gia.

– Thu thập các dữ liệu trong việc giám sát và báo cáo chính thức như một nguồn thông tin bổ sung.

– Sử dụng dữ liệu để đưa ra các khuyến nghị cụ thể về các chính sách và dịch vụ có khả năng giải quyết tình trạng của các cộng đồng bị thiệt thòi trong bối cảnh địa phương của họ.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.