Tin tức

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TẬP HUẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC/CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI QUYỀN TRẺ EM VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TẬP HUẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỔ CHỨC VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC/CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI QUYỀN TRẺ EM VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TỪ CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 1. Giới thiệu:

Dự án “Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật (AVAC)” do Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) điều phối thực hiện từ tháng 1 năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2024. Dự án do tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Hồng Kong tài trợ, thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam. Dự án góp phần cùng Nhà nước và các bên liên quan ở tất cả các cấp thực hiện hiệu quả Quyền Trẻ em, đảm bảo Quyền Trẻ em được thực hiện đầy đủ như đã cam kết. Trong đó, mục tiêu trung hạn là trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật được hỗ trợ bởi các tổ chức xã hội và các bên liên quan để thực hiện quyền tham gia một cách có ý nghĩa và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực.

Trong khuôn khổ của Dự án, năm 2023, để nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội làm về trẻ em, viện MSD đã lựa chọn và hỗ trợ cho 03 tổ chức (02 tổ chức tại Hà Nội và 01 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh) để huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực về xây dựng chiến lược/chương trình hoạt động liên quan tới quyền trẻ em và truyền thông thương hiệu, huy động nguồn lực từ cá nhân và doanh nghiệp.

Năm 2024, dự án tiếp tục lựa chọn 03 tổ chức tiếp theo (02 tổ chức tại Hà Nội và 01 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện huấn luyện nâng cao năng lực nhằm định vị thế mạnh tổ chức từ đó xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động liên quan đến quyền trẻ em và gây quỹ, truyền thông thương hiệu tổ chức.

 1. Thông tin về hoạt động:
  • Mục tiêu: Các tổ chức sẽ:
 • Xây dựng được một chiến lược/chương trình liên quan tới quyền trẻ em cho từng tổ chức;
 • Định vị được thế mạnh cạnh tranh của tổ chức ,từ đó phát triển mô hình gây quỹ phù hợp;
 • Xây dựng được chiến lược và kế hoạch thực hiện các hoạt động gây quỹ cho tổ chức, tập trung vào các hoạt động gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp.
  • Quy trình hỗ trợ:

Hoạt động 1: Tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về xây dựng chiến lược, chương trình trẻ em của tổ chức và Xây dựng chiến lược gây quỹ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm 02 ngày làm việc, trong đó:

Ngày 1: Tập huấn xây dựng chiến lược, chiến trình trẻ em của tổ chức:

 • Xem xét và Đánh giá chiến lược tổ chức;
 • Rà soát môi trường, xây dựng chiến lược cho từng tổ chức phù hợp theo tình hình mới;
 • Các bước xây dựng chiến lược để đạt mục tiêu/tầm nhìn của tổ chức.

Ngày 2: Tập huấn xây dựng chiến lược gây quỹ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cá nhân:

 • Tổng quan về gây quỹ và các mô hình gây quỹ hiệu quả hiện nay;
 • Kinh nghiệm và chiến thuật gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ phát triển chiến lược gây quỹ cho tổ chức, tập trung vào các hoạt động gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp;
 • Bước đầu dự thảo kế hoạch gây quỹ 2024 – 2025.

Đối tượng tham dự viên: Là các lãnh đạo và cán bộ của 03 tổ chức xã hội được chọn để tham gia khoá huấn luyện.

Số lượng tham dự viên tập huấn:  khoảng 15-20 người

Thời gian: Tháng 05/2024

Địa điểm: tại Hà Nội

Hoạt động 2: Hỗ trợ địa bàn tại mỗi tổ chức: hỗ trợ địa bàn tại mỗi tổ chức gồm 03 ngày làm việc, trong đó:

 • 01 ngày thực hiện đánh giá khảo sát định vị tổ chức theo mẫu của MSD/ SCI;
 • 1,5 ngày hội thảotổ chức nhằmxây dựng chiến lược/ kế hoạch và huy động nguồn lực tổ chức (dựa trên khung kết quả  đánh giá khảo sát định vị tổ chức và trên cơ sở khung chương trình từ 2 ngày tập huấn)
 • 0,5 ngày (làm việc trực tuyến) hỗ trợ tổ chức hoàn thiện chiến lược của tổ chức sau tập huấn.
 • Chuẩn bị và viết báo cáo: 01 ngày

Thời gian: Tháng 05 năm 2024.

 1. Phương pháp:
 • Phương pháp tập huấn chủ yếu được sử dụng là phương pháp có sự tham gia, lấy học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các kỹ thuật tập huấn như: thảo luận nhóm, thuyết trình, động não, lấy ý kiến nhanh, trò chơi, v.v.
 • Bên cạnh đó, phương pháp tư vấn hỗ trợ trực tiếp “coaching” và kết nối “networking” được sử dụng trong giai đoạn hỗ trợ kĩ thuật cho từng tổ chức.
 1. Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn:

Tiêu chí lựa chọn tư vấn:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị chiến lược, gây quỹ cho tổ chức bao gồm gây quỹ từ cá nhân và doanh nghiệp;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho các tổ chức NGOs, đặc biệt tổ chức làm về quyền trẻ em;
 • Có ít nhất bằng thạc sỹ trong lĩnh vực liên quan.
 • Thông thạo kỹ năng tập huấn cho người trưởng thành theo phương pháp cùng tham gia; Có hiểu biết và kinh nghiệm làm về các mảng làm việc CSOs và trẻ em là một lợi thế.

Nhiệm vụ của tư vấn:

 • Chuẩn bị công cụ đánh giá và thực hiện đánh giá năng lực tổ chức (tham khảo sử dụng mẫu do MSD cung cấp);
 • Chuẩn bị công cụ và thực hiện đánh giá trước và sau tập huấn (phiếu lượng giá đầu và cuối khóa học) để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức và thực hành kỹ năng của học viên;
 • Thực hiện tập huấn xây dựng chiến lược/ kế hoạch và huy động nguồn lực cho tổ chức;
 • Tiếp thu ý kiến đóng góp của học viên để trên cơ sở đó thực hiện hỗ trợ kĩ thuật cho từng tổ chức, đảm bảo các tổ chức được hỗ trợ xây dựng được chiến lược, chương trình trẻ em và huy động nguồn lực hiệu quả;
 • Tổng hợp thông tin, viết báo cáo tập huấn và hỗ trợ sau tập huấn và gửi cho MSD trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành công việc tư vấn;
 • Tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu dự án để nắm được bối cảnh, thiết kế dự án.

Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

Số ngày làm việc của tư vấn theo khung dưới đây:

STT Nội dung công việc Số ngày làm việc Số tổ chức Tổng số ngày làm việc
1 Tập huấn chung cho 03 tổ chức về Xây dựng chiến lược, chương trình trẻ em của tổ chức và Xây dựng chiến lược gây quỹ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cá nhân (bao gồm 01 ngày chuẩn bị và viết báo cáo) 03 03 03
2 Khảo sát và đánh giá tổ chức 1  

03

 

 

3

3 Tập huấn tại tổ chức về chiến lược kế hoạch hoạt động và huy động nguồn lực cho các chương trình về quyền trẻ em 1,5 03 4,5
4 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện kế hoạch cho các tổ chức 0,5 03 1,5
5 Chuẩn bị và viết báo cáo 0,5 03 1,5
Tổng số ngày làm việc   13,5

 

 

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận phụ thuộc ngân sách dự án và theo chính sách tài chính của SCI.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định của MSD và theo đàm phán ở khâu xây dựng Hợp đồng tư vấn.
 1. Cấp báo cáo và người liên hệ:
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: pro.officer@msdvietnam.org trước ngày 26/04/2024.
 • Hồ sơ gồm: CV của tư vấn/nhóm tư vấn thể hiện kinh nghiệm liên quan và liệt kê những đánh giá/ tập huấn tương tự đã thực hiện, đề xuất nội dung và phương pháp hỗ trợ tập huấn chi tiết và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn (tính theo ngày, đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân).
 • Lưu ý đề xuất ngân sách bao gồm chi phí máy bay và ăn nghỉ tại TP HCM khi hỗ trợ 1 tổ chức tại TP HCM (0,5 ngày khảo sát và 2 ngày hội thảo tập huấn = 2,5 ngày).
 • Tư vấn có thể là cá nhân hoặc theo nhóm để hoàn thành các công việc có chuyên môn khác nhau kể trên.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.