Chính sách bảo vệ trẻ em

Là tổ chức làm việc với trẻ em quyền lợi ích tốt nhất cho trẻ em cũng như cam kết xây dựng cộng đồng mà ở đó trẻ em được bảo vệ và các em có thể tham gia, phát biểu ý kiến cũng như hành động trong các vấn đề liên quan đến mình. MSD Việt Nam phát triển một Chính sách Bảo vệ trẻ em nhằm:  

  1. Nâng cao nhận thức của nhân viên và đối tác về vấn đề bạo lực – xâm hại trẻ em và nguy cơ đối với trẻ. 
  2. Nhận biết nguy cơ và những trường hợp bị nghi ngờ là xâm hại trẻ em. 
  3. Hướng dẫn các bước phản hồi hỗ trợ khi xuất hiện tình trạng xâm hại trẻ em.  

Để thực hiện những cam kết này và đảm bảo việc thực hiện Chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong việc ngăn chặn và ứng phó với các trường hợp xâm hại trẻ em, MSD Việt Nam đã ban hành các phương thức thực hiện và quy tắc ứng xử giữa người lớn và trẻ em trong các hoạt động của họ. Những quy trình và quy tắc này sẽ hỗ trợ cho nhân viên, tình nguyện viên, nhà tài trợ và đối tác của MSD Việt Nam hiểu rõ trách nhiệm của họ trong vấn đề này cũng như cách thức báo cáo các vấn đề liên quan. 

Xem thêm  Chính sách bảo vệ trẻ em của MSD Việt Nam   

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.