BÀI HÁT “CÔNG DÂN SỐ CHUẨN” – SÁNG TÁC: NHẠC SỸ NGUYỄN VĂN CHUNG

Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng” được triển khai từ năm 2018 đến năm 2021 do Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Quốc Tế tại Việt Nam tài trợ, vận động từ nguồn Quỹ Chấm Dứt Bạo Lực Trẻ Em (The Fund to End Violence Against Children).

Trong khuôn khổ dự án, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế tại Việt Nam thực hiện bài hát “Công dân số chuẩn” – sáng tác bởi nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung nhằm giúp người xem hiểu rõ định nghĩa “Công dân số chuẩn”, sử dụng internet an toàn, thông minh và tránh khỏi các tác động có hại của thế giới ảo.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.