Doanh nghiệp có trách nhiệm

NGHIÊN CỨU THỰC HÀNH: VỀ HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH  CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ
Từ năm 2009, qua quá trình Diễn đàn Mở vì Hiệu quả Phát triển, các tổ chức xã hội dân…
BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀNH VI VÀ RỦI RO TIÊU DÙNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TRẺ TẠI VIỆT NAM
Hành vi và rủi ro tiêu dùng trực tuyến là một chủ đề còn tương đối mới tại Việt Nam.…
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP THÂN THIỆN VỚI TRẺ EM TẠI VIỆT NAM
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI)…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.