Tập huấn Phòng chống phân biệt đối xử & bất bình đẳng giới trong thực thi quyền trẻ em
Ths. Lê Thị Khánh Vân

I. Mục đích tập huấn:

– Nâng cao năng lực cho nhân viên các tổ chức xã hội đang làm việc trong lĩnh vực quản trị quản trị quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

II. Các kết quả mong đợi:

– Nêu được các khái niệm liên quan đến phân biệt đối xử (PBĐX), bình đẳng giới (BĐG).

– Nhận diện được các hành vi PBĐX, bất BĐG.

– Hiểu rõ những nguyên nhân, hậu quả của PBĐX và bất BĐG đối với trẻ em.

– Nắm được cách thức, kỹ năng thúc đẩy BĐG và chống PBĐX khi làm việc với trẻ em/về trẻ em và lồng ghép nguyên tác “chống PBĐX”, “BĐG” vào các hoạt động dự án liên quan đến trẻ em, quản trị quyền trẻ em.

III. Nội dung khoá tập huấn:

– Các nguyên tắc thực hiện Quyền Trẻ em.

– Khái niệm cơ bản về không phân biệt đối xử

– Giới, giới tính và bình đẳng giới

– Nguyên tắc ứng xử trong các trường hợp trẻ em bị phân biệt đối xử

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.