Nghiên cứu Phát triển bền vững

Dự án phối hợp với nhà nước và các bên liên quan thực hiện những Nghiên cứu về Phát triển bền vững và môi trường hoạt động của các Tổ chức xã hội (CSOs) tại Việt Nam.

Dự án gồm hai hoạt động chính: 

(i) thực hiện khảo sát, phỏng vấn sâu và các case studies phục vụ nghiên cứu về Phát triển bền vững và hoạt động của các Tổ chức xã hội (CSOs) tại Việt Nam 

(ii) thực hiện thu thập mẫu khảo sát đầu vào cho báo cáo Doing Good Index 2 năm 1 lần.

TÁC ĐỘNG

Thông qua việc thu thập thông tin, thực hiện các khảo sát, nghiên cứu xã hội sâu rộng, MSD đã tích cực tham gia vào tiến trình phát triển bền vững tại Việt Nam. Nguồn dữ liệu của MSD nói riêng và các tổ chức xã hội (TCXH) nói chung đóng vai trò quan trọng cho việc phân tích, theo dõi và giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp địa phương và cấp quốc gia. Đồng thời, với những đóng góp đáng kể vào báo cáo về sự tham gia của các tổ chức xã hội, MSD góp phần phân tích và nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị này, từ đó là tiền đề cho việc xây dựng chính sách và triển khai các chương trình phát triển bền vững ở nước ta. 

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.