Dự án Phòng chống xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em tại địa bàn Xã Lâm Động, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Thời gian dự án: 1 năm kể từ tháng 7 năm 2018

Đơn vị hợp tác: Doanh nghiệp đóng tàu Damen Song Cam Shipyard

Mục tiêu của dự án: Dự án nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em từ mẫu giáo cho tới trung học cơ sở về việc phòng chống XHTD cũng như nâng cao hiểu biết, cũng như trách nhiệm của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; giáo viên;, chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc bảo vệ trẻ em. MSD đóng vai trò tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ nòng cốt tại địa phương (là tình nguyện viên từ các trường đại học, cán bộ làm việc tại Damen….) để họ có thể tập huấn lại cho trẻ em và người dân tại xã về nội dung phòng chống XHTD. Đồng thời, MSD sẽ hỗ trợ các cán bộ nòng cốt thực hiện chiến dịch truyền thông về nâng cao nhận thức tại xã. 

Đối tượng hưởng lợi của dự án:

▪︎ 1.164 trẻ em ở các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại xã Lâm Động.  

▪︎ Cha mẹ, người chăm sóc trẻ của 200 hộ gia đình cư trú trên địa bàn xã Lâm Động.  

▪︎ Cán bộ UBND xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn xã.

▪︎ Cán bộ truyền thông của Công ty Damen.

▪︎ Các bên liên quan khác tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã Lâm Động.

Các hoạt động cụ thể của dự án

▪︎ Bước 1: Khảo sát nhận thức liên quan tới nội dung phòng chống XHTD trẻ em tại địa bàn Xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng.

▪︎ Bước 2: Phân tích khảo sát và phát triển nội dung tập huấn.  

▪︎ Bước 3: Tập huấn kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCXHTE và tuyển chọn cán bộ nòng cốt tại địa phương tham gia tập huấn TOT về nội dung này.

▪︎ Bước 4: Tập huấn TOT về PCXHTE và kỹ năng truyền thông.

▪︎ Bước 5: Tổ chức các sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức & kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan.

▪︎ Bước 6: Tổ chức tháng cao điểm về phòng chống XHTD tại xã Lâm Động.

▪︎ Bước 7: Đánh giá & tổng kết dự án.

▪︎ Bước 8: Đề xuất mô hình can thiệp.

Các kết quả đầu ra của dự án

▪︎ 20 – 25 tập huấn viên và cán bộ truyền thông địa phương được tập huấn về nội dung phòng chống XHTD trẻ em.

▪︎ 1.164 trẻ em ở các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại xã Lâm Động được tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng chống XHTD trẻ em.

▪︎ Cha mẹ, người chăm sóc trẻ của 200 hộ gia đình được tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống XHTD trẻ em.

▪︎ Chính quyền địa phương, Damen và các bên liên quan cam kết tham gia phòng chống XHTD tại địa bàn xã.

▪︎ 01 bộ tài liệu tập huấn được xây dựng, bao gồm các nội dung: 1) Kiến thức chung về phòng chống XHTE trẻ em và 2) Phương pháp tập huấn cho giảng viên dạy về phòng chống XHTD trẻ em.

▪︎ 04 kế hoạch bài giảng của tập huấn viên (01 cho cấp mẫu giáo; 01 cho cấp tiểu học; 01 cho trung học cơ sở; 01 cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ) về chủ đề phòng, chống XHTD trẻ em được xây dựng.

▪︎ 01 cáo cáo khảo sát, 01 báo cáo sau tập thuấn & 01 báo cáo tổng kết dự án được xây dựng.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.