Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật (AVAC)

Dự án giúp nâng cao nhận thức và kĩ năng cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng về kỉ luật tích cực và phòng chống xâm hại trẻ em thông qua các khoá tập huấn được xây dựng chuyên biệt, các ấn phẩm, sự kiện cộng đồng và chiến dịch truyền thông xã hội:

– Nâng cao năng lực cho các cá nhân và trẻ em: Trẻ em, bao gồm trẻ em khuyết tật, cha mẹ và hoặc người chăm sóc trẻ, có kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em và sự tham gia của trẻ em;

– Các tổ chức xã hội và mạng lưới, bao gồm mạng lưới người khuyết tật, có đầy đủ năng lực để nâng cao tiếng nói và mối quan tâm của trẻ em về trừng phạt thể chất và tinh thần và quấy rối trên mạng;

– Nhà nước và các bên liên quan hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và quyền được bảo vệ trong bối cảnh trực tiếp và trực tuyến (gia đình, trường học, cộng đồng, trực tuyến).

TÁC ĐỘNG

220

Trẻ được tập huấn, nâng cao năng lực trực tiếp

1000

cha mẹ Trẻ được tập huấn về phương pháp giáo dục tích cực

80

CSOs được tập huấn, nâng cao năng lực về quản trị quyền trẻ em

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.