Thành phố an toàn và thân thiện với em gái

Dự án hướng đến 4 mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Thái độ và hành vi của các em gái, em trai và thanh thiếu niên LGBTIQ+ phù hợp với bình đẳng giới và quyền của trẻ em gái.

Mục tiêu 2: Các nhóm thanh thiếu niên mang tính chuyển biến giới hợp tác với xã hội dân sự để vận động cho mô hình thành phố An toàn.

Mục tiêu 3: Người dân, cha mẹ, người chăm sóc hành động để thúc đẩy an toàn của em gái ở nơi công cộng và trên phương tiện công cộng.

Mục tiêu 4: Các cơ quan thành phố và quận huyện tham gia và hành động để cải thiện vấn đề an toàn em gái nơi công cộng và trên phương tiện công cộng.

TÁC ĐỘNG

1620

Em trai, em gái và nhóm LGBTIQ+ trở thành các thủ lĩnh của sự thay đổi vì bình đẳng giới và quyền của trẻ em gái

650

Giáo viên của 26 trường THCS & THPT được tập huấn về bình đẳng giới và bạo lực giới

400

Cán bộ nhân viên GTVT được tập huấn về bình đẳng giới và bạo lực giới đối với em gái ở nơi công cộng

ĐỐI TÁC

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.