Tag: #I_love_STEM

[ STEMkidVN 2022 ] KHAI TRƯƠNG PHÒNG HỌC STEM TẠI TRƯỜNG TH BẢN LẦU
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếp cận khoa học cho học sinh khu vực vùng cao Việt Nam…
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.