Tin tức

HỌP ĐỐI TÁC KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Vào chiều ngày 16.06.2022, các thành viên mạng lưới Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind (LNOB Vietnam) đã tiến hành cuộc họp mạng lưới định kì tại văn phòng ChildFund Việt Nam. Đây cũng là cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các tổ chức thành viên bao gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam) – tổ chức điều phối mạng lưới, ChildFund Việt Nam, Tổ chức cứu trợ Trẻ em – Save the Children in Vietnam, World Vision Vietnam – Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, Helvetas Vietnam, ActionAid Vietnam và VUFO NGO Resource Centre.
Tại đây, các thành viên đã cập nhật tiến độ báo cáo về các hoạt động nổi bật của mạng lưới LNOB 2020-2021, và trao đổi tình hình triển khai dự án Khảo sát cộng đồng về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Đây là một hợp phần thử nghiệm của LNOB Global với mục đích thu thập đánh giá, phản hồi của người dân về việc thực hiện các mục tiêu PTBV, thúc đẩy vai trò tham gia và giám sát của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.
Bên cạnh đó, cuộc họp cũng ghi nhận ý kiến về việc thực hiện các khoá tập huấn xây dựng năng lực cho thành viên LNOB; cơ hội tham gia vào quá trình Rà soát cuộc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu PTBV 2023; thu hút thêm các tổ chức xã hội khác tham gia để kiện toàn mạng lưới
Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave no one behind Partnership (LNOB Vietnam) được thành lập từ 2017 với sứ mệnh trọng tâm là trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi toàn diện các mục tiêu phát triển bền vững. Từ tháng 6 năm 2020, MSD vinh dự được bầu làm điều phối quốc gia, cam kết nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.
Thông tin về LNOB Việt Nam xem tại: https://msdvietnam.org/trang-chu/lnob-viet-nam/
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.