LNOB Việt Nam

TẬP HUẤN: TỔ CHỨC XÃ HỘI THAM GIA ĐÓNG GÓP CHO VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs)

Trong ngày 15.07.2022 tại Hà Nội, Đối tác Leave No One Behind – Không để ai bị bỏ lại phía sau (LNOB Vietnam) – do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đóng vai trò điều phối – đã tổ chức buổi tập huấn “Tổ chức xã hội Tham gia Đóng góp cho việc Thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs)”. Khóa tập huấn có sự tham gia của cán bộ, nhân viên các tổ chức thành viên Đối tác LNOB Việt Nam và các tổ chức xã hội (TCXH) khác có tầm nhìn và sứ mệnh liên quan trực tiếp tới các Mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV). Mục tiêu của buổi tập huấn là giúp tham dự viên hiểu biết sâu sắc về các Mục tiêu PTBV và Kế hoạch quốc gia thực hiện các Mục tiêu PTBV, cũng như giúp nâng cao vai trò và sự đóng góp của các TCXH vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu PTBV tại Việt Nam.

Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện MSD – United Way Việt Nam phát biểu khai mạc.

Trong buổi tập huấn, tập huấn viên Nguyễn Toàn Thịnh đã giới thiệu tổng quan 17 Mục tiêu PTBV của Liên Hợp Quốc, Kế hoạch hành động quốc gia và Chương trình nghị sự 2030 tại Việt Nam cũng như vai trò, việc áp dụng các chỉ số liên quan đến các Mục tiêu PTBV của TCXH và các bên liên quan khi thực hiện, nghiên cứu, giám sát, đánh giá các Mục tiêu PTBV.

Tập huấn viên Nguyễn Toàn Thịnh

 

Ngoài ra, buổi tập huấn còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thanh Nga – Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò diễn giả giới thiệu tiến trình thực hiện Mục tiêu PTBV tại Việt Nam và kế hoạch Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện 2023. Bà Nga cũng giải đáp thắc mắc của các tham dự viên về những vấn đề liên quan đến chính sách trong việc thực hiện các Mục tiêu PTBV ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Nga – Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Các tham dự viên tích cực đặt câu hỏi cho diễn giả

 

 

Các tham dự viên đã cùng thảo luận để lập kế hoạch tham gia và đóng góp vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu PTBV tại Việt Nam một cách cụ thể, sáng tạo. Ngoài ra, buổi tập huấn cũng chỉ ra nhiều thách thức trong công tác đánh giá và đo lường mức độ đóng góp của các TCXH vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu PTBV tại Việt Nam.

Các tham dự viên đã cùng thảo luận để lập kế hoạch tham gia và đóng góp vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu PTBV tại Việt Nam

 

Tham dự viên đại diện trình bày kết quả thảo luận của nhóm

Buổi tập huấn đã đạt được những kết quả mong muốn đề ra, trong đó, thành công lớn nhất là tham dự viên đã được trang bị kiến thức hữu ích, có cơ hội kết nối với các tổ chức cùng chung sứ mệnh và đưa ra hoạch định cho những kế hoạch phát triển trong tương lai.
Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave No One Behind Partnership (LNOB Vietnam) được thành lập từ 2017 với sứ mệnh trọng tâm là trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi toàn diện các Mục tiêu Phát triển bền vững. Viện MSD vinh dự được bầu làm Điều phối quốc gia của Đối tác trong giai đoạn 2021-2023, với cam kết nỗ lực xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.
——————————————————————————————————————————————————-
TRAINING WORKSHOP: SDG AGENDA IN VIETNAM
Hanoi, July 15, 2022 – The Leave No One Behind Partnership (LNOB Vietnam) organized a training workshop on “SDG Agenda in Vietnam”. The training workshop was attended by delegates from member organizations of LNOB Vietnam and other civil society organizations (CSOs) whose vision and mission are directly related to the Sustainable Development Goals (SDGs). The main objective of the workshop was to help participants gain an in-depth understanding of the SDGs and the National Action Plan for the implementation of SDGs, as well as help enhance the role and contribution of CSOs in the realization process in Vietnam.
During the training workshop, professional consultant Nguyen Toan Thinh introduced an overview of the 17 United Nations SDGs, the National Action Plan and the 2030 Agenda in Vietnam as well as the role and application of indicators related to the SDGs of CSOs and stakeholders while implementing, researching, monitoring and evaluating the SDGs. In addition, the training workshop had the participation of Ms. Nguyen Thanh Nga, Science, Education, Resources & Environment Department, Ministry of Planning and Investment as a speaker to introduce the implementation process of SDGs in Vietnam and the plan for the 2023 Voluntary National Review. Ms. Nga also answered queries from participating delegates about policy-related issues in the realization of the SDGs in Vietnam.
The delegates enthusiastically engaged in group discussions to develop a plan to participate and contribute to the implementation of SDGs in Vietnam in a detailed and creative way. Furthermore, the training workshop also pointed out many challenges in assessing and measuring the contribution of CSOs in the course of SDGs implementation in Vietnam.
The training workshop achieved the desired results, among which the most successful outcome was that tThe participants were equipped with useful knowledge, had the opportunity to connect with other organizations sharing the same mission and make plans for further development in the future.
—-
The Leave No One Behind (LNOB Vietnam) was established in 2017 with the mission of empowering disadvantaged and vulnerable groups through the broad and comprehensive application of sustainable development goals. Since June 2020, MSD has been honored to be elected as the country lead, committed to working to build a solidarity and partnership ecosystem in the practice of sustainable development.
© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.