Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em

– Thời gian dự án: 01.9.2017 – 31.12.2019

– Đơn vị tài trợ: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the children Vietnam)

– Mục tiêu tổng thể: Dự án nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội cùng Chính phủ góp phần thực hiện các khuyến nghị được nêu trong kết luận của Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc về thực thi Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em.

Các tổ chức xã hội (TCXH) tham gia dự án là các tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

– Các kết quả chủ yếu: Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm MSD chịu trách nhiệm thực hiện các kết quả sau:

▪︎ Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội trong xây dựng chiến lược tổ chức, nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em hiệu quả;

▪︎ Tăng cường trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ chức xã hội trong bảo vệ trẻ em;

▪︎ Truyền thông, nâng cao nhận thức về việc chấm dứt bạo lực trẻ em trong cộng đồng.

Đối tượng hưởng lợi chính yếu của dự án là trẻ em và các tổ chức xã hội, đây là các tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

– Các hoạt động chính bao gồm:

▪︎ 15 Tập huấn cho các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến Quyền trẻ em bao gồm: Công ước quốc tế quyền trẻ em; Nguyên tắc quyền trẻ em; Luật trẻ em; Chiến lược phát triển tổ chức; Sự tham gia của trẻ em; Phòng chống bạo lực với trẻ em; Các hình thức trừng phạt thân thể và tinh thần gồm đánh, mắng trẻ em; Các kỹ năng kỷ luật tích cực dành cho cha mẹ với con cái thay cho các hình thức trừng phạt thân thể và tinh thần; Quản trị và quản trị quyền trẻ em; Làm việc với nhóm trẻ em dễ bị tổn thương; Chương trình quyền trẻ em, Bình đẳng giới. 

Địa điểm: Tại các địa bàn của đối tác thực hiện dự án bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh khác.

Thành phần tham gia: Đại diện các tổ chức xã hội, có tư cách pháp nhân, quan tâm đến trẻ em (danh sách dự kiến gửi kèm trong phụ lục). 

Giảng viên: chuyên gia trong nước về trẻ em, đã có kinh nghiệm giảng dạy trong các vấn đề về trẻ em; 

▪︎ 3 đợt Tham quan, học hỏi kinh nghiệm: học hỏi kinh nghiệm tại quốc tế về mô hình hợp tác, thúc đẩy, hỗ trợ thực thi quyền trẻ em trong khu vực Đông Nam Á;

▪︎ 30 cuộc họp, toạ đàm, giao lưu chia sẻ cùng tìm hiểu về Quyền trẻ em

Địa điểm: tại các địa bàn của đối tác thực hiện dự án.

Thành phần tham gia: Đại diện các tổ chức xã hội, có tư cách pháp nhân, quan tâm đến quyền trẻ em; đại diện cơ quan nhà nước các cấp; 

▪︎ 3 Nghiên cứu và khảo sát các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em như Phương pháp làm cha mẹ tích cực, phòng chống bạo lực trẻ em, quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh doanh, v.v.

▪︎ Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong việc đóng góp nội dung cho báo cáo của các tổ chức phi chính phủ về thực thi quyền trẻ em. Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm viết báo cáo. Các đối tác khác trong dự án: chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, nội dung cho báo cáo. 

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của các hoạt động của MSD là trẻ em và các tổ chức xã hội quan tâm đến trẻ em có tư cách pháp nhân, các trung tâm/cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trong và ngoài công lập.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.