DỰ ÁN GÂY QUỸ TRÊN CÁC NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

– Thời gian dự án: Bắt đầu từ ngày 1.8.2017

– Đơn vị hợp tác: Nền tảng GlobalGiving, Ví điện tử MoMo

– Mục tiêu dự án:

■ Trang mới cuộc đời: Hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và tạo điều kiện để các em tiếp cận với các dịch vụ công, học tập và vui chơi;

■ Đại sứ nước: xây dựng, cung cấp hệ thống nước sạch và giáo dục, truyền thông sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả cho trẻ em và người dân khu vực nông thôn, miền núi;

■ Hoạt động hỗ trợ, cứu trợ trẻ em trong các trường hợp khẩn cấp.

– Địa điểm hoạt động: Chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh

– Đơn vị tài trợ: Cộng đồng đóng góp trực tiếp và thông qua các nền tảng gây quỹ trực tuyến: Global Giving, Ví điện tử MoMo, Give.Asia, Kindmate, v.v. (Quỹ không hạn chế) và các hoạt động gây quỹ trực tiếp và trực tuyến của MSD.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.