Dự án “Công nghệ phục vụ cộng đồng” do Tổ chức Microsoft Philanthropies tài trợ

– Thời gian dự án: Từ 1.4.2018 đến 28.2.2019

– Đơn vị tài trợ: Microsoft Philanthrophies 

– Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

-Mục tiêu dự án: Chuyển đổi phương pháp và quy trình làm việc hiệu quả cho khối tổ chức Phi chính phủ thông qua ứng dụng công nghệ và nền tảng điện toán đoán mây

– Các hoạt động của dự án:

▪︎ Tổ chức 2 buổi Hội thảo Tổ chức phi Chính phủ trong kỷ nguyên 4.0 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

▪︎ Xuất bản Cẩm nang Công nghệ ứng dụng quản lý tổ chức hiệu quả.

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.