CSA Việt Nam – Hành trình truyền cảm hứng và vận động chính sách

Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam là tập hợp của các cá nhân và các tổ chức xã hội hoạt động tại Việt Nam tâm huyết và chia sẻ mục đích chung trong việc nâng cao năng lực vận động và đóng góp xây dựng chính sách vì môi trường phát triển thuận lơi cho các TCXH của VN đáp ứng nhu cầu phát triển của các TCXH, đồng thời tham gia bảo vệ quyền lợi cho các nhóm cộng đồng thiệt thòi trong xã hội.CSA Việt Nam được thành lập vào tháng 3.2014 với sự hỗ trợ ban đầu từ các dự án Vận động chính sách do MSD thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ dân chủ Liên hợp quốc (UNDEF).

– MỤC TIÊU:

Mục tiêu phát triển chung: Xây dựng môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của các Tổ chức Xã hội ở Việt Nam

Mục tiêu dự án: Trao quyền cho các Tổ chức Xã hội Việt Nam để họ tham gia có hiệu quả vào vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của các Tổ chức Xã hội ở Việt Nam

▪︎ Vận động thúc đẩy môi trường hoạt động thuận lợi cho các TCXHVN, nhằm tạo điều kiện cho các TCXH tham gia tích cực vào quá trình phát triển

▪︎ Phối hợp xây dựng chiến lược và thực hiện vận động chính sách tăng cường vai trò tham gia vận động, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các TCXH Việt Nam

▪︎ Chia sẻ, phối hợp nâng cao năng lực cho các thành viên thuộc liên minh về Hiệu quả phát triển và vận động chính sách

▪︎ Tăng cường truyền thông cho hoạt động VĐCS cho các thành viên liên minh và cho công tác VĐCS của các tổ chức xã hội Việt Nam tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ và truyền thông

▪︎ Phối hợp thực hiện các chương trình/ dự án VĐCS

– KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN:

(1) Tăng cường phát triển năng lực và vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi của các Tổ chức Xã hội. Nâng cao năng lực cho các TCXH và Cán bộ Nhà nước về Luật Hội và hoạt động vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi của các TCXH. Với kết quả đầu ra này, dự án cũng hy vọng khắc phục được những lỗ hổng trong năng lực của các tổ chức và nâng cao nhận thực cho các Cán bộ Nhà nước về các TCXH cũng như cách thức hỗ trợ các Tổ chức này một cách có hiệu quả. 

(2) Đẩy mạnh mạng lưới và liên minh các TCXH hoạt động cho môi trường phát triển thuận lợi của các TCXH. Kết quả này hướng đến việc khắc phục các lỗ hổng trong việc kết nối và xây dựng mạng lưới học tập, phát triển và vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi của các TCXH ở Việt Nam nói chung và trong Liên minh phát triển các TCXH Việt Nam (CSA Vietnam) nói riêng.

(3) Đạt được các chính sách vận động chung và các thực hành vận động chính sách dựa trên dẫn chứng cho Luật Hội và môi trường phát triển thuận lợi cho các TCXH. Tăng cường thực hành vận động chính sách và vận động chính sách trên cơ sở dẫn chứng của Liên minh Phát triển TCXH Việt Nam (CSA Vietnam). Hoạt động này không chỉ nhằm vận động Luật về Hội mà còn vận động cho môi trường phát triển thuận lợi cho các TCXH nói chung.

– Các hoạt động trong dự án:

(1) Hoạt động nâng cao năng lực 

▪︎ Giai đoạn 1: 6 khóa tập huấn cung cấp cho các tham dự viên kiến thức và kỹ năng nâng cao về vận động chính sách cho môi trường phát triển thuận lợi, tập trung vào:(1) Đánh giá bối cảnh và môi trường; (2) Phân tích quyền lực và mối quan hệ giữa Nhà nước và các TCXH; (3) Xây dựng bộ tiêu chuẩn xây dựng môi trường phát triển thuận lợi; (4) Chiến lược hóa để tạo thay đổi

▪︎ Giai đoạn 2: 3 khóa tập huấn về thực hiện các Mục tiêu phát triển  bền  vững  (SDGs) và vận động chính sách về sự tham gia của các TCXH  trong  việc  thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tổng cộng có 221 tổ chức trên cả nước tham gia vào khoá tập huấn: 97 tổ chức miền Bắc, 54 tổ chức miền Trung và 70 tổ chức miền Nam

▪︎ Hợp tác với Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (ViLEAP) trong hoạt động tăng cường năng lực cho các Cán bộ Nhà nước về vai trò và đóng góp của các Tổ chức Xã hội 

(2) Hoạt động xây dựng mạng lưới

▪︎ Cộng đồng thực hành của các Tổ chức Xã hội – Inspiring CSOs

▪︎ Tổ chức 3 Hội thảo CSA cấp khu vực được tổ chức nhằm xây dựng chiến lược và lộ trình hoạt động của CSA Việt nam từ những bước đi đầu tiên của dự án

▪︎ Tổ chức HỘI THẢO TẬP HUẤN diễn ra vào Ngày  28-29/11/2017  kết  hợp  với kỳ họp Quốc hội nhằm xây dựng chiến lược cho mạng lưới CSA và cập nhật chiến lược cấp khu vực 

▪︎ Tổ chức 5 Hội thảo kết nối được tổ chức với sự tham dự của 323 đại diện đến từ các Cơ quan Nhà nước và các TCXH

(3) Hoạt động Vận động chính sách

▪︎ Xây dựng chính sách dựa trên dẫn chứng xác thực

▪︎ Tuyên bố và Đối thoại chính sách

▪︎ Tổ chức 3 Hội thảo về các Tổ chức xã hội và Đối tác phát triển

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.