Các hoạt động nổi bật:

Họp nhóm LNOB

Tham gia đóng góp Báo cáo quốc gia - Việt Nam thực hiện các mục tiêu PTBV năm 2020

Khởi động dự án 

Bản tin – Báo cáo LNOB

© 2019 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD Vietnam). Bảo lưu mọi quyền.