CHIẾN LƯỢC 2013 – 2018

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MSD

Mục đích: Tăng cường hiệu quả phát triển cho CSOs và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người

Mục tiêu trung gian

  • Tăng cường hiệu quả phát triển cho CSOs;
  • Đóng góp vào việc cải thiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển của CSOs;
  • Đóng góp vào việc thúc đẩy và  bảo vệ quyền con người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, người nhập cư, đường phố và người khuyết tật)

Kết quả mong đợi:

MSD tập trung nỗ lực và nguồn lực của mình vào các lĩnh vực chủ chốt sau:

  • Hiệu quả phát triển;
  • Vận động chính sách;
  • Thúc đẩy quyền con người

1. Hiệu quả phát triển:

1.1. Các nguyên tắc hiệu quả phát triển được hiểu và được áp dụng tại Việt Nam

1.2. Năng lực và việc triển khai các nguyên tắc hiệu quả phát triển liên quan tới minh bạch và trách nhiệm giải trình, huy động nguồn lực được nâng cao

1.3. Hệ thống minh bạch và trách nhiệm giải trình được áp dụng cho khối các tổ chức xã hội

Các nguyên tắc hiệu quả phát triển và chiến lược phát triển tổ chức Các sáng kiến về minh bạch và trách nhiệm giải trình (TAI), nâng cao năng lực
Bộ nguyên tắc thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các tổ chức xã hội(TAP Code) Hệ thống chứng nhận Quản trị minh bạch và trách nhiệm giải trình (TAG) 
Chương trình tôn vinh các tổ chức xã hội quản trị tốt theo hướng minh bạch và trách nhiệm giải trình Huy động nguồn lực hiệu quả

 

2.Vận động chính sách:

2.1. Năng lực vận động chính sách, xây dựng chiến lược về phát triển và đánh giá của CSOs được nâng cao

2.2. Mạng lưới giữa CSOs, CSOs và các bên liên quan hoạt động tích cực

2.3. Quá trình và chiến dịch vận động chính sách được chuẩn bị và điều phối kỹ càng

Vận động chính sách dựa trên bằng chứng

– Nâng cao năng lực

Chỉ số môi trường thuận lợi – EE index
Sự tham gia của CSOs trong quá trình xây dựng, giám sát và đánh giá chính sách Luật phi lợi nhuận
CSO – Trung tâm nguồn lực Kết nối và đối thoại

 

3. Quyền con người:

3.1. Nhận thức và năng lực của các bên liên quan về quyền và việc thực hiện quyền con người được nâng cao

3.2. Khung pháp lý cho việc thực hiện quyền của các nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, người nhập cư, đường phố, người khuyết tật) được cải thiện

3.3. Nhận thức của các nhóm dễ bị tổn thương về quyền và các hỗ trợ thực hiện quyền (các vấn đề pháp lý, sức khỏe tinh thần và thể chất, sức khỏe sinh sản) được nâng cao

 

Giáo dục quyền con người Sự tham gia của CSOs trong quá trình xây dựng, giám sát và đánh giá chính sách
Đánh giá pháp lý Sức khỏe tinh thần và thể chất
Nâng cao năng lực Kết nối và đối thoại