Tại MSD, chúng tôi tin rằng thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo dựng niềm tin đối với nhà tài trợ, cơ quan nhà nước, các bên liên quan và với các đối tượng hưởng lợi  mà chúng tôi đang hướng đến. Bởi vậy, các báo cáo tài chính thường niên sẽ luôn được MSD cập nhật đầy đủ và thường xuyên tại đây.

Báo cáo Tài chính 2013: Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo Tài chính 2014: Báo cáo tài chính 2014 

Báo cáo Tài chính 2016: Báo cáo tài chính 2016

————–