Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về  Đông Nam Á – Việt Nam, thành lập theo Quyết định số 53-2017 /QĐ-TWH ngày 16 tháng 8 năm 2017. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động theo hình thức tự nguyện và tự quản, có con dấu và có tài khoản riêng tại Ngân hàng.

Sứ mệnh

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.

Tầm nhìn

MSD hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò đôc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương được đảm bảo và tôn trọng.

Khẩu hiệu

MSD nỗ lực tạo ra các giá trị và đạt được những tác động địa phương tích cực. Chúng tôi làm việc trong các lĩnh vực độc đáo và khác biệt, nỗ lực đạt được hiệu quả, hiệu suất thông qua thúc đẩy văn hoá học hỏi, truyền cảm hứng và can thiệp sáng tạo.

Giá trị cốt lõi và Nguyên tắc

  • Quan hệ đối tác bình đẳng
  • Hợp tác và đoàn kết
  • Mở rộng sự tham gia và trao quyền cho mọi công dân
  • Quản trị tốt
  • Can thiệp sáng tạo

Mục Tiêu

• Nâng cao năng lực – Xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội theo hướng hiệu quả phát triển
• Xây dựng quan hệ đối tác – Phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hiệu quả giữa các tổ chức xã hội và với các đối tác phát triển khác;
• Thúc đẩy trao quyền – Thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội để thực hành vai trò của họ cũng như tăng cường khả năng tự phát triển
• Thực hiện quyền – Thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc bệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật.