Bài phát biểu của các Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam trong Diễn đàn Phát triển Việt Nam – Tháng 12.2017: “Tăng năng suất – Đòn bẩy cho phát triển bền vững”

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THÁNG 12 – 2017

“TĂNG NĂNG SUẤT – ĐÒN BẨY CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

(Tải bản Tuyên bố đầy đủ tại đây)

Kính thưa Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thưa đoàn chủ tọa và các quý vị đại biểu!

Chúng tôi các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam (VNGOs) rất hoan nghênh nỗ lực của chính phủ khi tổ chức Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 với chủ đề “Tăng năng suất – Đòn bẩy cho phát triển bền vững”. Để tham gia đóng góp cho chủ đề này, chúng tôi đã soạn 1 tuyên bố của VNGOs mà các Quý vị có thể tham khảo. Phát biểu tại đây, chúng tôi muốn lưu ý tới giải pháp chiến lược, cũng là xu hướng cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh chiến lược hợp tác tạo lập giá trị chung và đối tác với các tổ chức phi chính phủ. Đây là một trong các xu thế toàn cầu để tăng trưởng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh đã được công nhận, cũng là hướng tới thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực để thay đổi phương thức kinh doanh hiện đại, trong đó tập trung đến việc giải quyết và tạo ra các tác động xã hội. Để đạt được các điều này, doanh nghiệp cần đảm bảo:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần tiếp cận và hỗ trợ các nhóm cộng đồng đa dạng tại địa phương, tôn trọng sự đa dạng và không bỏ ai lại phía sau; huy động tối đa nguồn lực tại địa phương và đạt hiệu suất chuỗi giá trị;

Thứ hai, thực hiện các nguyên tắc kinh doanh có đạo đức, thực hiện bình đẳng trong tiếp cận đầu tư cho các nhóm và loại hình kinh doanh khác nhau, bình đẳng giới và bình đẳng trong hưởng lợi từ tăng năng suất;

Thứ ba, kinh doanh phải đi kèm với việc thực hiện và bảo vệ quyền con người trong đó, đặc biệt quan tâm đến bảo vệ quyền của người lao động trên các khía cạnh: (1) đảm bảo thu nhập của người lao động; (2) đảm bảo sức khoẻ và an toàn của người lao động; (3) bảo vệ việc làm cho người lao động; (4) đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động; và đặc biệt (5) đảm bảo Quyền được thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn độc lập – đây là quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động;

Thứ tư, tăng năng suất cần đảm bảo bảo vệ môi trường. Hiện tại, việc phát triển công nghiệp nhanh chóng, và thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá đã tạo nên những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Việc đánh đổi này về lâu dài sẽ gây nguy cơ gây mất bền vững cho cả nền kinh tế do chi phí xử lý, giải quyết hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi khuyến nghị việc xây dựng các cơ chế, chính sách và luật định liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, khuyến khích các thực hành tốt, thực hiện tốt việc phòng ngừa và xử lý thích đáng các hành vi gây hại cho môi trường. Để đảm bảo quá trình này cần thực hiện cơ chế tham vấn, minh bạch thông tin và có sự tham gia của cộng đồng và VNGOs vào quá trình giám sát và đánh giá các tác động môi trường của doanh nghiệp;

Thứ 5, doanh nghiệp nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và các lợi ích về môi trường và xã hội.

Để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được sự hợp tác tạo lập giá trị chung trên đây, chúng tôi khuyến nghị: (1) xây dựng lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp một cách có chiến lược để thích ứng và phát triển; (2) thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp với VNGOs – là những lực lượng đối tác vừa hỗ trợ, vừa giám sát và đánh giá độc lập quá trình tạo ra các tác động xã hội của doanh nghiệp; (3) thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai khối doanh nghiệp và VNGOs (ví dụ các chính sách khuyến khích sự hợp tác, ưu đãi thuế, v.v.) nhằm mang lại những tác động lâu dài tích cực cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế và sự phát triển xã hội.

Tôi xin kết thúc bài phát biểu tại đây. Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu được thực hiện bởi bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc

Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)

Liên hệ: linhnguyen@msdvietnam.org