MSD tuyển Nhóm Tư vấn cho khảo sát về nhận thức, nhu cầu và thực hành của Doanh nghiệp về Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 NHÓM TƯ VẤN CHO KHẢO SÁT VỀ NHẬN THỨC, NHU CẦU VÀ THỰC HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP
VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH

 1. Bối cảnh

Việt Nam là nước đầu tiên của Châu Á và nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn công ước Quốc tế Quyền trẻ em (CRC) năm 1989. Từ đó đến nay, nhà nước Việt Nam đã nỗ lực thực thi những cam kết của mình trong công ước CRC trong quá trình lập pháp và hành pháp.

Bình luận chung số 16 của Uỷ ban Quyền trẻ em về nghĩa vụ của Nhà nước liên quan đến những tác động của khối doanh nghiệp đến Quyền trẻ em đề cập rằng “Hoạt động kinh doanh là một thành tố quan trọng trong mọi xã hội và các nền kinh tế để thúc đẩy việc ghi nhận quyền trẻ em… [nhưng] các doanh nghiệp cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến quyền trẻ em’’ (khổ 1). Do vậy, Nhà nước có nghĩa vụ trong nhiều vấn đề liên quan, bao gồm cả việc ghi nhận “trẻ em như là một chủ thể của quyền và là bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh với vai trò là người tiêu dùng, người lao động hợp pháp, người lao động trong tương lai và nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, và là thành viên của cộng đồng và tại khu vực mà các hoạt động kinh doanh đang diễn ra” (Bình luận chung số 16 của Uỷ ban Quyền trẻ em – khổ 2).

Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh (Children’s rights and Business Principles) được UNICEF và Save the Children phát triển chỉ ra những cách thức mà hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến trẻ em, bao gồm ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh nói chung như sản phẩm, dịch vụ, phương pháp marketing, phân phối sản phẩm, mối quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, đầu tư vào cộng đồng. Bộ nguyên tắc này bao gồm 10 nguyên tắc hướng dẫn các doanh nghiệp về các hành động mà họ có thể làm tại nơi làm việc, trong hoạt động thương mại và cộng đồng để thể hiện sự tôn trọng và hỗ trợ đối với quyền trẻ em. Các nguyên tắc đó là:

 1. Đáp ứng trách nhiệm tôn trọng quyền trẻ em và cam kết hỗ trợ quyền con người của trẻ em.
 2. Góp phần xóa bỏ lao động trẻ em, kể cả trong mọi hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ kinh doanh.
 3. Cung cấp công việc tốt cho người lao động trẻ, cha mẹ và người chăm sóc.
 4. Đảm bảo sự bảo vệ và an toàn của trẻ em trong mọi hoạt động và cơ sở kinh doanh.
 5. Đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ được an toàn và tìm cách hỗ trợ quyền trẻ em thông qua các sản phẩm và dịch vụ này.
 6. Sử dụng tiếp thị và quảng cáo tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em.
 7. Tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em liên quan đến môi trường và thu hồi và sử dụng đất.
 8. Tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em trong các thỏa thuận an ninh.
 9. Giúp bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi các trường hợp khẩn cấp.
 10. Củng cố cộng đồng và nỗ lực của chính phủ để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Các nguyên tắc này hướng dẫn doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em thông qua việc lồng ghép các nguyên tắc này vào các chiến lược và hoạt động kinh doanh cốt lõi. Điều này cũng có thể có tác động tích cực đến trẻ em cũng như mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Để tìm hiểu về việc nhận thức, nhu cầu và thực hành của doanh nghiệp về thúc đẩy thực thi quyền trẻ em và lồng ghép các nguyên tắc về quyền trẻ em trong chiến lược và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) dự kiến thực hiện một khảo sát về nhận thức, nhu cầu và thực hành của doanh nghiệp về quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh.  Kết quả khảo sát kỳ vọng sẽ cho thấy mức độ hiểu biết và cam kết thực hiện quyền trẻ em trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những thực hành của doanh nghiệp trong việc lồng ghép nguyên tắc quyền trẻ em vào các chiến lược và hoạt động kinh doanh, góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt là các nguyên tắc số 1, 5, 6, 9 và 10. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc xây dựng các mô hình doanh nghiệp “thân thiện với trẻ em”,  đảm bảo  quyền trẻ em được đưa vào nguyên tắc kinh doanh của các doanh nghiệp. thực thi tốt các quyền trẻ em trên thực tế góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, tăng cường hình ảnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 1. Mô tả yêu cầu của nghiên cứu:

2.1. Mục tiêu: nghiên cứu nhận thức và thực hành của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nguyên tắc kinh doanh và quyền trẻ em, đặc biệt là nguyên tắc số 1, 5, 6, 9 và 10.

2.2. Câu hỏi nghiên cứu chính:

 • Nhận thức và hiểu biết của các doanh nghiệp về các nguyên tắc kinh doanh và quyền trẻ em?
 • Các nguyên tắc (nếu có) và các thực hành của doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là liên quan đến các nguyên tắc số 1, 5, 6, 9 và 10?
 • Các trường hợp điển hình của doanh nghiệp trong việc thực hành các nguyên tắc số 1, 5, 6, 9 và 10?
 • Cách nhìn nhận, nhu cầu và định hướng của doanh nghiệp trong việc phát triển mối quan hệ với tổ chức xã hội và chính phủ, cộng đồng để thúc đẩy mục tiêu số 10 “Tăng cường nỗ lực của cộng đồng và chính phủ nhằm bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em”?
 • Các phân tích và đề xuất cho nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc kinh doanh và quyền trẻ em trong doanh nghiệp?

2.3. Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tại bàn và nghiên cứu trực tiếp (bao gồm cả định tính, định lượng và các phương pháp cụ thể khác do tư vấn đề xuất.)

2.4. Đối tượng nghiên cứu:  doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp quốc tế).

2.5. Thời gian và địa điểm làm việc:

Chuyên gia tư vấn có thể bắt đầu công việc từ tháng 7/2018, làm việc từ tháng 7/2018 đến 15 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm làm việc: chủ yếu tại Hà Nội.

Địa bàn khảo sát: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các khu vực lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, v.v…

2.6. Kết quả đầu ra của nghiên cứu:

 • Một bản đề xuất kỹ thuật (trong đó có mục đích, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu; phạm vi, địa bàn, cỡ mẫu; đề cương báo cáo; kế hoạch triển khai nghiên cứu với thời gian cụ thể).

–    Bộ công cụ nghiên cứu

 • Báo cáo tóm tắt và báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Các phiếu lấy ý kiến đồng thuận (consent forms) của người cung cấp thông tin.
 • Bộ số liệu định tính và định lượng đã được xử lý.
 • File Power-point tóm tắt kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị và đề xuất.
 1. Yêu cầu tư vấn:

3.1. Phạm vi công việc của tư vấn:

 • Thu thập và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu khác tại Việt Nam có liên quan đến chủ đề nêu trên.
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật bao gồm: mục đích, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu; phạm vi, địa bàn, cỡ mẫu; đề cương báo cáo; kế hoạch triển khai nghiên cứu với tên hoạt động, kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện từng hoạt động cụ thể).
 • Thiết kế bộ công cụ nghiên cứu.
 • Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu.
 • Xây dựng báo cáo tóm tắt và báo cáo chi tiết của nghiên cứu (bằng Tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Tập hợp các phiếu lấy ý kiến đồng thuận (consent forms) của người cung cấp thông tin; trích xuất bộ số liệu định tính và định lượng đã được xử lý và bàn giao lại cho MSD.
 • Chuẩn bị 01 file Power-point để giới thiệu về kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị và đề xuất.

3.2.  Yêu cầu đối với nhóm tư vấn:

 • Có ít nhất một nghiên cứu viên chính (trưởng nhóm) đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Có bằng Thạc sĩ hoặc Đại học chuyên ngành liên quan đến xã hội học, nghiên cứu, phân tích kinh tế, xã hội, phát triển hoặc các lĩnh vực có liên quan (ưu tiên ứng viên có trình độ Tiến sĩ);
 • Có kinh nghiệm về điều tra xã hội học, thực hiện các nghiên cứu xã hội học liên quan đến doanh nghiệp, có mạng lưới doanh nghiệp để tiếp cận khảo sát;
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá, xây dựng phương pháp nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về làm việc với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
 • Có kiến thức về quyền con người và quyền trẻ em, hiểu rõ nội dung Bộ nguyên tắc “Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh” (Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các công ước và cơ chế khác nhau về quyền trẻ em);
 • Có khả năng quản lý và điều phối và giám sát  hoạt động của các thành viên trong nhóm.Sử dụng được tiếng Anh và thành thạo internet, email và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…).
 • Có kế hoạch làm việc cụ thể trong đó có sự phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên
 • Cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn.
 • Tuân thủ các nguyên tắc về quyền trẻ em trong quá trình nghiên cứu.

3.3. Quản lý:

Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý dự án; hợp tác làm việc chặt chẽ với đội ngũ cán bộ dự án và các thành viên có trách nhiệm khác của Ban quản lý dự án. Có trách nhiệm báo cáo kết quả với Giám đốc dự án và Quản lý dự án.

3.4. Phí tư vấn và lộ trình thanh toán:

Phí tư vấn: thoả thuận

Phí tư vấn do MSD chi trả trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ và tuân thủ theo quy định về chi phí của SCI cho hoạt động dự án.

Lộ trình thanh toán phí tư vấn được dự án tiến hành như sau:

 • Thanh toán lần đầu 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết bởi hai bên;
 • Thanh toán lần 2: 40% tổng giá trị hợp đồng sau khi Quản lý dự án nhận được bản báo cáo đầu tiên;
 • Thanh toán lần 2: 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu công việc với tất cả các sản phẩm đầu ra kể trên và được chấp nhận bởi Quản lý dự án;
 1. 4. Liên hệ:

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: vietfamily@msdvietnam.org trước ngày 25/7/2018

Hồ sơ gồm: CV của trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm, đề xuất kỹ thuật , đề xuất số ngày làm việc và mức phí tư vấn (tính theo ngày).

Thông tin liên hệ:  Ms. Lưu Vũ Thùy Linh – Quản lý Quan hệ đối tác MSD

Email: vietfamily@msdvietnam.org

Điện thoại: (024)62769056