Invitation to Workshop on CSO partnership for implementing Sustainable Development Goals (SDGs)

Dear MSD’s Colleagues,

Following the consent of the Director of Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam Institute of Leadership and Public Policy (ViLEAP) and Research Center of Management and Sustainable Development (MSD) co-host a workshop on “CSO partnership for implementing SDGs”. It is a part of the annual workshop on CSOs’ roles and an enabling environment for Vietnamese CSOs and partnership framework between ViLEAP and MSD.

  • Time: 8.00 – 16.30, May 24 2018
  • Venue: Dien Luc Hotel, No 30 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi

Languages: Vietnamese and English

ViLEAP and MSD would like to invite you to our workshop. Your participation is expected to make a successful workshop.

Please confirm your participation by filling out the form in the link below: http://bit.ly/CSOpartnershipforSDGs before May 22, 2018.

Contact:

 

Respectfully,

MSD Vietnam

 

—–

CHƯƠNG TRÌNH DỰ THẢO/ DRAFT AGENDA

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (TCXH) THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs)

CSO PARTNERSHIP FOR IMPLEMENTING SDGs

 

Thời gian/Time: 24.5.2018

Địa điểm/ Venue: Khách sạn Điện lực, 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian/ Time Nội dung/ Content Diễn giả/ Điều hành

Speakers/ Facilitator

8.00 – 8.30 Đăng ký/ Registration and exhibition visit
8.30 – 8.40 Giới thiệu đại biểu/ Introduction
8.40 – 8.50 Phát biểu khai mạc Bà Nguyễn Phương Linh  – Giám đốc MSD
8.50 – 9.00 Phát biểu chào mừng
Phần 1: SDGs và sự nỗ lực của các đối tác liên quan/ SDGs and partners’ efforts
9.00 – 9.20 Các mục tiêu phát triển bền vững. Sự hợp tác đối tác giữa các bên liên quan và vai trò của các tô chức xã hội/ SDGs – Comprehensive partnership and role of CSOs Đại diện Văn phòng Điều phối Liên hợp quốc/ UNDP representative
9.20 – 9.40 Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững – Đánh giá tự nguyện quốc gia về thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững / National Action Plan to implement Agenda 2030 – VNR of Vietnam in 2018 Bà Nguyễn Lệ Thuỷ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư/ Ms. Nguyen Le Thuy, MPI
9.40 – 10.00 Vai trò của TCXH và các đóng góp vào thực hiện SDGs/ CSO role and contribution to SDGs Ths. Nguyễn Toàn Thịnh/ MA. Nguyen Toan Thinh
10.00 – 10.20 Khu vực tư nhân và SDGs/ Private sector and SDGs Đại diện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)/ Rep. from VCCI
10.20 – 10.35 Hỏi đáp và bình luận/ Q&A and comments
10.35 – 10.45 Nghỉ giải lao/ Tea break
Phiên 2: Đối tác TCXH tham gia đóng góp các mục tiêu phát triển bền vững/ CSO Partnership for implementing SDGs
10.45 – 11.45 Thảo luận về đóng góp của CSOs vào việc thực hiện SDGs: các thành tích, thử thách và giải pháp môi trường phát triển thuận lợi cho CSOs

Panellists on CSOs contributions to SDGs: Achievement; Challenges; Way forward with enabling environment for CSOs

Các khách mời/ Guest speakers: – Bà Nguyễn Thu Huệ – giám đốc MCD, ông Đôn Tuấn Phương – giám đốc CSDS, ông Nguyễn Văn Cử – giám đốc DRD

 

11.45 – 12.00 Tổng kết phiên họp buổi sáng/ Morning sessions summary
12.00 – 13.30 Ăn trưa/ Lunch
Phần 3: Vai trò của các tổ chức xã hội tham gia giám sát thực hiện SDGs/ Role of CSOs in monitoring SDGs
13.30 – 14.15 Vai trò của các tổ chức xã hội và kinh nghiệm quốc tế của TCXH tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện SDGs/ International experience on Roles of CSOs contributing in SDGs and VNR Chuyên gia/ expert
14.15 – 14.45 Sự tham gia của INGOs và kết quả khảo sát “Không để ai lại phía sau” phục vụ báo cáo rà roát tự nguyện quốc gia VNR/ Partcipation of INGOs and Study “Let no one behind” for VNR Đại diện Action Aid Việt Nam
14.45 – 15.00 Hỏi – đáp/ Q&A
15.00 – 15.15 Nghỉ giải lao/ Tea break
15.15 – 16.15 Thảo luận khả năng và vai trò của TCXH Việt Nam tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện SDGs/ Discussion on posibility and role of local CSOs participating in VNR
16.15 – 16.30 Tổng kết – bế mạc hội thảo quốc gia/ Summary and Closing