[INSPIRING CSOs 2017] Danh sách các tổ chức đạt Chứng nhận thực hành Minh Bạch và Trách Nhiệm giải trình

Sau Vòng hồ sơ, Chương trình INSPIRING CSOs 2017 đã nhận được hồ sơ đăng ký tham dự của 37 tổ chức ở cả 3 miền đất nước (18 tổ chức miền Bắc, 9 tổ chức miền Trung và 10 tổ chức miền Nam). Trong đó có 27 tổ chức thuộc nhóm các tổ chức xã hội, 8 tổ chức tài chính vi mô và 2 doanh nghiệp xã hội.

MSD đã tiến hành thẩm định 19 tổ chức, là các tổ chức đăng ký tham gia chương trình chứng nhận thực hành tốt Minh bạch và Trách nhiệm giải trình năm 2017. Các nội dung thẩm định cơ bản đối với các tổ chức tham gia Chương trình INSPIRING CSOs năm 2017 bao gồm Quản trị tổ chức, Quản lý Chương trình/ Dự án, QL Nhân sự, Quản lý Tài Chính và Truyền thông – Gây quỹ.

MSD xin cập nhật Danh sách cách tổ chức đạt Chứng nhận Thực hành Minh bạch và Trách nhiệm giải trình 2017:

 

Trân trọng,

MSD Vietnam