(Inspiring CSOs) Dự án Truyền cảm hứng văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình

 

DỰ ÁN

TRUYỀN CẢM HỨNG VĂN HÓA MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (MBGT)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH “TRUYỀN CẢM HỨNG CSOs”

Tiếp nối thành công của Dự án “Thúc đẩy hiệu quả phát triển cho các tổ chức xã hội Việt Nam về minh bạch và trách nhiệm giải trình” do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid), giai đoạn 2012-2014, tập trung vào các hoạt động nhận thức và nâng cao năng lực và truyền thông về các nỗ lực thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình (MBGT) cho các tổ chức xã hội Việt Nam (CSO), MSD cùng với Irish Aid tiếp tục triển khai hỗ trợ các CSO thực hành tốt MBGT thông qua Dự ánTruyền cảm hứng thúc văn hoá minh bạch và giải trình trong các tổ chức xã hội Việt Nam”, hợp phần CSO-TAP, Chương trình “Truyền cảm hứng CSOs” giai đoạn 2015-2016 (Chương trình).

Chương trình nhằm mục tiêu (1) Tăng mức độ thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các tổ chức xã hội Việt Nam; và (2) Tăng cường kết nối mạng lưới học tập kinh nghiệm và chia sẻ tri thức hiệu quả của các tổ chức xã hội về thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình và hiệu quả các nỗ lực vận động chính sách vì môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển các tổ chức xã hội Việt Nam.

Các kết quả mong muốn của chương trình sau 2 năm bao gồm;

 • Ít nhất 60 tổ chức tham gia chương trình và được hưởng lợi từ các chương trình nâng cao năng lực từ chương trình, trong đó có 24 tổ chức được nâng cao năng lực chuyên sâu trong 5 lĩnh vực: Quản trị và quản lý tổ chức minh bạch giải trình; Quản lý chương trình và dịch vụ minh bạch giải trình; Quản lý tài chính minh bạch giải trình; Quản lý nhân sự minh bạch giải trình và Truyền thông và gây quỹ hiệu quả và 36 tổ chức được chứng nhận là tổ chức thực hành tốt về MBGT;
 • Bộ Nguyên tắc ứng xử về minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các tổ chức xã hội VN tiếp tục được truyền thông rộng rãi; Hệ thống đánh giá năng lực thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình được ứng dụng vào thực tiễn; Công bố và ghi nhận các tổ chức xã hội có thực hành tốt nhất về minh bạch và trách nhiệm giải trình;;
 • Thúc đẩy chia sẻ, học hỏi giữa các tổ chức xã hội: Sáng kiến các tổ chức xã hội Việt Nam về thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình;
 • Tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội và các bên liên quan để thúc đẩy thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chương trình gồm các hợp phần sau:

 • Kho tri thức: bao gồm các tài liệu, thông tin và trao đổi tri thức giữa CSOs. Kho tri thức trực tuyến sẽ có các sản phẩm khác nhau sau đây:
 • Thư viện trực tuyến (bao gồm các sách, tài liệu, ấn phẩm trực tuyến và các bài viết, v.v..v);
 • Diễn đàn chia sẻ kiến thức trực tuyến cho phép các thành viên đối thoại và liên lạc với nhau vì mục tiêu học tập chung;
 • Các tập huấn nâng cao năng lực trực tuyến và trực tiếp.
 • CSO-TAP là chương trình nâng cao năng lực nhằm tăng mức độ thực hành MBGT của CSOs, đồng thời chứng nhận các tổ chức có thực hành tốt về MBGT. CSO-TAP bao gồm hệ thống đánh giá thực hành MBGT (TAPA), chương trình huấn luyện thực hành MBGT (TAP Coach) để giúp các tổ chức tăng mức độ thực hành MBGT, hệ thống đánh giá và chứng nhận tổ chức thực hành tốt MBGT (TAP Cert) và Chương trình công bố các tổ chức có thực hành tốt MBGT (Best TAP);
 • Mạng lưới CSO-TAI là mạng lưới các tổ chức cam kết thực hành tốt MBGT – mạng lưới được thành lập từ tháng 8.2013 được cấu trúc và hoạt động hiệu quả từ cấp quốc gia đến cấp vùng miền để chia sẻ tri thức về thực hành tốt MBGT và truyền cảm hứng tới các bên liên quan;
 • Vận động chính sách của chương trình và mạng lưới CSO-TAI tập trung vào việc vận động môi trường phát triển minh bạch thuận lợi cho các tổ chức xã hội Việt Nam.

 

HỢP PHẦN CSO TAP – THÚC ĐẨY MBGT CHO CÁC TCXH VIỆT NAM

Giới thiệu chương trình CSO TAp  2015 – 2016

Với mục tiêu cụ thể thứ nhất là tăng cường thực hành tốt MBGT cho các CSO Việt Nam dựa trên Hệ thống Tiếp cận Đánh giá Năng lực Thực hành MBGT do MSD xây dựng, việc tăng mức độ thực hành MBGT được thực hiện trên 5 lĩnh vực: (i) quản lý và quản trị; (ii) quản lý chương trình; (iii) quản lý nhân sự; (iv) quản lý tài chính; và (v) truyền thông và gây quỹ, MSD khởi động “Chương trình CSO-TAP – Thúc đẩy thực hành tốt MBGT cho CSOs”.

Các cấu phần của CSO-TAP bao gồm:

TAPA

“Bộ công cụ Đánh giá năng lực Thực hành Minh bạch và Trách nhiệm giải trình” (MB&TNGT) của các CSO (Transparency and Accountability Practice Assessment Tool – gọi tắt là Bộ công cụ TAPA) đã được MSD xây dựng nhằm mục đích đánh giá thực trạng/ cấp độ thực hành MB&TNGT của các tổ chức xã hội Việt Nam.  Bộ công cụ được xây dựng dựa trên lý thuyết Phát triển tổ chức bằng văn hoá truyền cảm hứng hay còn gọi là ODIC (Organisational Development Methodology of Inspiring Culture) của MSD. Cả ODIC và TAPA đều thuộc bản quyền của MSD.

TAPA được sử dụng để:

 • Tổ chức tự đánh giá
 • Chứng nhận và ghi nhận các tổ chức đạt các tiêu chuẩn tối thiểu (cấp độ 1 trở lên) về thực hành tốt MB&TNGT (Chương trình TAP Cert)
 • Ghi nhận các tổ chức có thực hành tốt nhất về MB&TNGT

Bộ công cụ hỗ trợ việc xem xét đánh giá 5 mảng chức năng chính của tổ chức với 22 thông số (tiêu chí) năng lực.

Mỗi tiêu chí năng lực được đánh giá qua một số chỉ số thực tế (fact-based) về năng lực hệ thống và thực hành và được xếp vào một trong 3 mức độ tương ứng với 3 mức độ của ODIC như sau:

 • Cấp độ 1: Thực hành cơ bản – Đây là cấp độ ở mức tối thiểu để có thể được chứng nhận tổ chức đã đáp ứng được việc thực hành tốt MBGT trong tổ chức và sẵn có các hệ thống tốt và có thể cung cấp thông tin và giải trình cho các bên liên quan khi được yêu cầu.
 • Cấp độ 2: Phát triển – Đây là cấp độ thể hiện sự chủ động trong việc liên tục phát triển các hệ thống tốt, cung cấp thông tin và giải trình, cũng như sự tương tác giữa CSOs và các bên liên quan trong việc thực hành MBGT ở cấp độ tổ chức;
 • Cấp độ 3: Truyền cảm hứng – Đây là mức độ cao nhất của việc thực hành MBGT – ở mức độ này, việc thực hành MBGT đã trở thành văn hoá của tổ chức, CSOs và các bên liên quan có trách nhiệm trong việc thực hiện và đòi hỏi bên kia thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải trình lẫn nhau để đạt được hiệu quả công việc.

Những chỉ số ở Mức độ 1 cũng là những tiêu chuẩn tối thiểu mà bộ nguyên tắc đã đề ra.  Đây có thể xem là bộ công cụ đầu tiên hướng dẫn đánh giá và thực hành MBGT với các cấp độ phát triển năng lực tổ chức như vậy.

TAP Coach

“Chương trình Huấn luyện tổ chức thực hành tốt MBGT” là chương trình huấn luyện cho các tổ chức trong vòng 4 tháng về các lĩnh vực thực hành tốt MBGT về (i) quản trị và quản lý; (ii) quản lý chương trình; (iii) quản lý nhân sự; (iv) quản lý tài chính; (v) truyền thông gây quỹ thông qua đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ địa bàn bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế.

TAP Coach là chương trình đặc biệt hữu ích để giúp các tổ chức xây dựng năng lực của mình và bổ khuyết những mảng còn yếu dựa trên kết quả đánh giá TAPA, góp phần đạt được các mức thực hành MBGT mong muốn theo Hệ thống đánh giá.

TAP Cert

“Chứng nhận các tổ chức thực hành tốt MBGT” là chương trình đánh giá và chứng nhận cho các tổ chức đạt mức thực hành MBGT tối thiểu ở cấp độ 1 theo hệ thống đánh giá thực hành MBGT (TAPA). Các tổ chức sau khi đánh giá đủ điều kiện và các tổ chức đã tham gia TAP Coach và đạt điều kiện sẽ được Ban tổ chức cấp chứng nhận thực hành tốt MBGT (TAP Cert). Gói đánh giá TAP Cert bao gồm: tư vấn đánh giá tổ chức, giấy chứng nhận và chăm sóc thành viên trong vòng 2 năm sau chứng nhận.

Best TAP

“Chương trình ghi nhận các tổ chức có thực hành tốt MBGT” nhằm lựa chọn những đại diện tiêu biểu nhất trong số các tổ chức đã đăng ký tham gia đánh giá TAPA và/hoặc tham gia TAP Coach. Quá trình lựa chọn được dựa trên các tiêu chí về:

 • Quản lý và quản trị: Quản lý hiệu quả tiến trình phát triển tổ chức, thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình với các bên liên quan, thể hiện khả năng bền vững về tổ chức;
 • Chương trình và dịch vụ: Cung cấp dịch vụ sáng tạo và chất lượng cho các đối tượng hưởng lợi trong quá trình quản lý hiệu quả các nguồn lực, thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình mang lại các tác động tích cực bền vững cho cộng đồng thụ hưởng;
 • Truyền thông và gây quỹ: Truyền thông hiệu quả, huy động được các nguồn lực đa dạng từ cộng đồng địa phương trong thể hiện khả năng bền vững về tài chính
 • Truyền cảm hứng: Có khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho các bên liên quan khác nhau

 

LỘ TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN 2015 – 2016

Hoạt động 2015 2016
1. Lễ phát động chương trình tại Hà Nội

Lễ phát động chương trình tại miền Trung

Lễ phát động chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh

17.6

18.6

19.6

Tháng 3.2016
2. Đăng ký tham gia chương trình – hạn cuối 10.7 Tháng 3.2015
3. Đánh giá hồ sơ bởi các thẩm định viên độc lập Tháng 7.2015 Tháng 7.2015
4. Công bố 12 tổ chức được lựa chọn tham gia chương trình TAP Coach

Công bố danh sách 18 tổ chức thuộc 3 phân loại: Nhỏ, Vừa và Lớn tham gia chương trình TAP Cert và Best TAP

Tháng 7.2015 Tháng 4.2016
5. Chương trình TAP Coach cho 12 tổ chức bao gồm:

– Tập huấn chuyên sâu dành cho lãnh đạo (3 ngày)

– Hỗ trợ địa bàn và hỗ trợ từ xa cho tổ chức

– Chương trình huấn luyện trực tuyến dành cho cán bộ tổ chức (3 tháng)

– Đánh giá và chứng nhận

Tháng 7 – 12.2015 Tháng 5 – 10.2016
6. TAP Cert và Best TAP: Đánh giá và tư vấn thực địa cho 18 tổ chức bởi thẩm định viên độc lập Tháng 8 – 9.2015 Tháng 5 – 6.2016
7. Họp ban đánh giá và Hội đồng TAP Cert – quyết định và công bố danh sách các tổ chức đạt chứng nhận thực hành tốt MBGT Tháng 9.2015 Tháng 7.2016
8. Họp ban đánh giá và lựa chọn 9 tổ chức xuất sắc nhất trong thực hành MBGT thuộc 3 phân loại nhỏ, vừa, lớn – công bố danh sách 9 tổ chức Tháng 9.2015 Tháng 7.2017
9. Tổ chức buổi đánh giá của 9 tổ chức và Hội đồng giám khảo để lựa chọn 3 tổ chức có thực hành tốt nhất về MBGT của năm Tháng 10.2015 Tháng 8.2016
10. Tổ chức Lễ công bố các tổ chức thực hành tốt nhất về MBGT Tháng 11 – 12.2015 Tháng 9-10.2016

 

Lợi ích khi tham gia Chương trình

 • Cơ hội định vị tổ chức: tất cả các tổ chức tham dự đều có cơ hội nhận được bản đánh giá và ý kiến từ tư vấn độc lập cho hồ sơ tham dự của tổ chức.
 • Cơ hội tham gia Chương trình Huấn luyện thực hành MBGT: Các tổ chức có hồ sơ xấp xỉ mức độ 1 của TAPA đủ điều kiện được lựa chọn tham gia chương trình Huấn luyện thực hành MBGT (TAP Coach) kéo dài 05 tháng do MSD/Irish Aid tài trợ, trị giá 4,000 USD/tổ chức cho tối đa 12 tổ chức/năm
 • Cơ hội được tư vấn thực địa và cấp chứng nhận về thực hành MBGT: 18 tổ chức thuộc 3 phân loại Nhỏ, Vừa, và Lớn được lựa chọn hỗ trợ tư vấn thực địa và tham gia chương trình Chứng nhận về thực hành tốt MBGT(TAP Cert) – TAP Cert là gói đánh giá và chứng nhận có giá trị trong vòng 02 năm với trị giá 800 USD/tổ chức;
 • Cơ hội trở thành các tổ chức có thực hành tốt nhất về MBGT: 9 tổ chức thuộc 3 phân loại Nhỏ, Vừa và Lớn được lựa chọn vào vòng đánh giá của Ban giám khảo để lựa chọn ra tổ chức có thực hành xuất sắc nhất. Các tổ chức được giới thiệu trong ấn phẩm truyền thông và bộ phim được trình chiếu tại Lễ Tổng kết cũng như được quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau (website, bản tin, tin báo chí, v.v…);
 • Cơ hội được ghi nhận là Tổ chức có thực hành xuất sắc nhất về MBGT (Best TAP) trong năm với phần thưởng bằng tiền mặt và được truyền thông: 3 tổ chức có thực hành MBGT xuất sắc nhất được lựa chọn, được truyền thông, và nhận phần thưởng bằng tiền mặt trị giá tối thiểu 30 triệu đồng để phát triển tổ chức;
 • Cơ hội quảng bá hình ảnh tổ chức trong Lễ Tổng kết với sự hiện diện của các cơ quan liên quan, các nhà tài trợ, cơ quan truyền thông. Tại đây, các tổ chức sẽ có một khu vực để giới thiệu, trưng bày, quảng bá về tổ chức mình.
 • Và các lợi ích khác


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA

Tiêu chí tham gia

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và thúc đẩy hơn nữa thực hành tốt MBGT trong cộng đồng CSO, tất cả các CSO, bất kể quy mô lớn hay nhỏ đều được kêu gọi và khuyến khích tham gia CSO-TAP, với điều kiện hội tụ đủ tập hợp các tiêu chuẩn tối thiểu như sau:

 • Là tổ chức xã hội Việt Nam;
 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam; ;
 • Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm hoạt động (thành lập trước ngày 31.12.2013)
 • Có sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng;

(Ghi chú: 3 tổ chức đã được tôn vinh về thực hành tốt MBGT năm 2014 bao gồm: Quỹ trái tim Huế, CSIP và MACDI không thuộc đối tượng tham gia chương trình CSO-TAP này.)

Các hạng mục tham gia

Các tổ chức tham gia chương trình sẽ được phân loại và đánh giá theo 03 hạng mục – dựa trên tổng ngân sách chi tiêu năm 2014:

 • Tổ chức Nhỏ: Ngân sách dưới 50.000 USD
 • Tổ chức Trung bình: Ngân sách từ 50.000 đến 150.000 USD
 • Tổ chức Lớn: Ngân sách trên 150.000 USD

Các tiêu chí đánh giá

Quá trình lựa chọn hoàn toàn do Ban Thẩm định và Ban Giám khảo độc lập tiến hành, MSD đóng vai trò điều phối tiến trình, không can thiệp vào các quyết định của Ban thẩm định và Ban giám khảo. Các tổ chức tham gia Chương trình được đánh giá dựa trên các tiêu chí về:

 • Quản lý và quản trị: Quản lý hiệu quả tiến trình phát triển tổ chức, thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình với các bên liên quan, thể hiện khả năng bền vững về tổ chức;
 • Chương trình và dịch vụ: Cung cấp dịch vụ sáng tạo và chất lượng cho các đối tượng hưởng lợi trong quá trình quản lý hiệu quả các nguồn lực, thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình mang lại các tác động tích cực bền vững cho cộng đồng thụ hưởng;
 • Truyền thông và gây quỹ: Truyền thông hiệu quả, huy động được các nguồn lực đa dạng từ cộng đồng địa phương trong thể hiện khả năng bền vững về tài chính;
 • Truyền cảm hứng: Có khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho các bên liên quan khác nhau.

Cách thức và biểu mẫu đăng ký tham gia

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký tham gia theo mẫu, có chữ ký của người đứng đầu của tổ chức và con dấu (nếu có)
 • Các phụ lục kèm theo đơn đăng ký tham gia: (1) bản sao giấy đăng ký thành lập (nếu có) (2) tài liệu giới thiệu tổ chức (3) bản cam kết tham gia chương trình

Thông tin về Chương trình và Hướng dẫn nộp hồ sơ tham gia (bản cứng) có thể được cung cấp tại văn phòng MSD hoặc có thể tải từ http://www.msdvietnam.org hoặc http://www.tai.org.vnvàtrang Facebook của Chương trình tại đường link https://www.facebook.com/inspiringCSOs. Các tài liệu cũng có thể được cung cấp qua bưu điện hoặc tập tin đính kèm email theo yêu cầu của tổ chức.

Các tổ chức có thể nộp hồ sơ tham gia bằng bản cứng hoặc bản scan/pdf gửi tới email trước 5:00 giờ chiều ngày 10/7/2015. Phong bì của hồ sơ hoặc email được ghi với tiêu đề “Tên viết tắt của tổ chức – Inspiring CSO 2015”. Đối với các tổ chức ngoài Hà Nội, nộp hồ sơ qua đường bưu điện, thời hạn nộp dựa trên ngày trên dấu bưu điện  của bì thư.

Địa chỉ nhận Hồ sơ:

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững (MSD)

Phòng 18/06, Tầng 18, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Việt Nam

Email: cso.tap@msdvietnam.org

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Bà Lê Thị Mai Hương – Quản lý Chương trình

Điện thoại: (04) 37756805 Email: huongle@msdvietnam.org

Lưu ý: Bằng việc gửi hồ sơ tham gia Chương trình, các tổ chức đồng ý rằng các thông tin và tài liệu họ cung cấp có thể được sử dụng trong các hoạt động truyền thông quảng bá về Chương trình trong tương lai, bao gồm các sự kiện hay ấn phẩm thực hiện bởi MSD và Irish Aid.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 1. Tổ chức CSO chưa có đăng ký thành lập có được tham gia Chương trình không?

Có. Chương trình dành cho các tổ chức đã thành lập (trước ngày 31.12.2013) và hoạt động trên 1.5 năm. Tổ chức có thể có hoặc chưa có đăng ký thành lập hay tư cách pháp nhân, nhưng có dự định đăng ký tư cách pháp nhân trong thời gian 1 năm tới.

Ngoài ra còn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là tổ chức xã hội Việt Nam;
 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam ;
 • Có sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng;
 1. Ban tổ chức có hỗ trợ gì cho các tổ chức tham dự trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tham gia không?

Có. Trong quá trình làm hồ sơ, nếu tổ chức có thắc mắc gì  có thể liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp. Mọi câu hỏi gửi về bà Lê Thị Mai Hương – huongle@msdvietnam.org hoặc điện thoại: 04 37756805 hoặc 043 62769056 từ 9h – 17h các ngày trong tuần ( từ thứ 2 đến thứ 6).

 1. Sau khi nộp hồ sơ tham gia, quy trình đánh giá các tổ chức được thực hiện như thế nào?

Bước 1: Nhận hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ tham gia, hồ sơ của tổ chức bạn sẽ được cán bộ MSD đánh mã số và niêm phong cùng thông báo cho tổ chức bạn về việc đã nhận được hồ sơ của tổ chức và mã số.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển cho các thẩm định viên độc lập để đánh giá. Mỗi hồ sơ được đánh giá bởi 02 thẩm định viên độc lập. Các thẩm định viên phải ký cam kết về bảo mật thông tin và không xung đột lợi ích với các tổ chức tham gia chương trình. Sau khi đánh giá hồ sơ, thẩm định viên sẽ gửi điểm cho Ban tổ chức để tổng hợp cùng báo cáo đánh giá hồ sơ[1] của tổ chức. Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm đánh giá của thẩm định viên và gửi bản báo cáo đánh giá của thẩm định viên cho tổ chức tham dự. Trong vòng 3 ngày sau khi gửi báo cáo đánh giá, tổ chức tham dự có quyền phản hồi và bổ sung các thông tin đánh gía hồ sơ của thẩm định viên cho Ban tổ chức để tổng hợp.

Bước 3: Họp đánh giá và lực chọn tổ chức. Các tổ chức sẽ được phân thành 2 loại:

 • Loại A: Các tổ chức có mức độ TAPA nhỏ hơn hoặc bằng 1: là các tổ chức được lựa chọn vào tham gia chương trình TAP Coach – Ban thẩm định và MSD sẽ ra quyết định lựa chọn 12 tổ chức/năm để nhận được gói hỗ trợ tham gia TAP Coach nhằm giúp tổ chức tăng mức độ thực hành MBGT lên trên 1 trong vòng từ 4-6 tháng.
 • Loại B: Các tổ chức có mức độ TAPA lớn hơn hoặc bằng 1: là các tổ chức được lựa chọn tham gia chương trình TAP Cert và Best TAP – Ban thẩm định sẽ lựa chọn 18 tổ chức thuộc 3 phân loại Nhỏ, Vừa và Lớn. Ban thẩm định sẽ độc lập lựa chọn ra 18 tổ chức/năm để tham gia.

Bước 4: TAP Cert và Best TAP – Đánh giá thực địa: Các tổ chức tham gia TAP Cert và Best TAP sẽ được Ban tổ chức liên hệ để sắp xếp lịch thăm và tư vấn thực địa từ Ban thẩm định. Mỗi tổ chức sẽ do 1 thành viên Ban thẩm định tới đánh giá và tư vấn địa bàn. Sau khi đánh giá tại thực địa, thành viên Ban thẩm định phải thực hiện quy trình chấm điểm và gửi Báo cáo đánh giá thực địa về cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm, gửi Báo cáo đánh giá thực địa[2] về cho các tổ chức trong Danh sách ngắn, trong vòng 3 ngày sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực địa, tổ chức có quyền phản hồi về bổ sung thông tin trong báo cáo đánh giá của thẩm định viên và gửi về cho Ban tổ chức để tổng hợp.

Bước 5: Ban thẩm định họp:- đánh giá – thống nhất kết quả các tổ chức có đủ tiêu chuẩn để cấp chứng nhận thực hành tốt MBGT (TAP Cert) để đệ trình cho Hội đồng giám khảo.

– Lựa chọn 9 tổ chức có thực hành xuất sắc nhất vào vòng đánh giá cuối cùng. Ban tổ chức sẽ thông báo rộng rãi kết quả tới các tổ chức tham gia và trên các phương tiện truyền thông của chương trình.

Bước 6: Hội đồng giám khảo gồm 9-12 thành viên là đại diện của cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ, hoàn toàn độc lập. Các thành viên Ban giám khảo phải ký cam kết bảo mật thông tin và không xung đột lợi ích với các tổ chức tham gia. Hội đồng giám khảo được triệu tập họp có nhiệm vụ:

 • Xác nhận kết quả các tổ chức có đủ tiêu chuẩn để cấp TAP Cert;
 • Ban giám khảo sẽ nghiên cứu hồ sơ và các báo cáo của thẩm định viên về các tổ chức thuộc vòng chung kết. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thuyết trình và chia sẻ về thông tin tổ chức giữa các tổ chức lọt vào Vòng chung kết và các thành viên Hội đồng giám khảo. Mỗi tổ chức có tối đa 15 phút giới thiệu về tổ chức mình trên các khía cạnh như: Thông tin tổ chức, các kết quả/thành quả hoạt động, tác động của tổ chức, tính sáng tạo, tính bền vững và khả năng truyền cảm hứng. Hội đồng giám khảo độc lập sẽ chấm điểm tổ chức theo bảng điểm quy định.

Bước 7: Best TAP: Họp tổng kết điểm và lựa chọn  tổ chức thực hành tốt nhất MBGT thuộc các hạng mục. Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm của Hội đồng giám khảo và Ban thẩm định trên cơ sở 50/50 để gửi cho Hội đồng giám khảo. Trên cơ sở họp thống nhất, Hội đồng giám khảo sẽ quyết định 03 tổ chức trở thành tổ chức CSO của năm.

Bước 8:  Công bố 03 tổ chức thực hành tốt nhất MBGT và truyền thông cho các tổ chức có thực hành tốt về MBGT đã tham gia chương trình.

 1. Các thành viên Ban thẩm định là ai?

Các thành viên Ban thẩm định là những cá nhân độc lập và các chuyên gia của MSD có kinh nghiệm chuyên môn,có năng lực và uy tín trong việc đánh giá và lựa chọn các tổ chức xứng đáng. Các tư vấn/ chuyên gia độc lập trong lĩnh vực phát triển tổ chức được tuyển dụng công khai theo các tiêu chí[3] rõ ràng. Danh sách thành viên Ban thẩm định sẽ được công khai sau khi hết hạn nhận hồ sơ tham dự.

Lưu ý: Các câu hỏi của các tổ chức và phần giải đáp được cập nhật thường xuyên trên website: www.tai.org.vn và Facebook Page https://www.facebook.com/inspiringcsoscủa Chương trình.

 

[1]Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ tổ chức nằm trong Phụ lục 3

[2]Mẫu báo cáo đánh giá thực địa nằm trong Phụ lục 4

[3]Mô tả công việc của Thẩm định viên nằm trong Phụ lục 2