Chương trình BEST TAP – INSPIRING CSOs 2017: Tôn vinh sáng kiến đối tác CSOs vì Hiệu quả Phát triển

CHƯƠNG TRÌNH BEST TAP – INSPIRING CSO 2017

TÔN VINH SÁNG KIẾN ĐỐI TÁC CSOs VÌ HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN

I. GIỚI THIỆU

Năm 2011, tại Diễn đàn cấp cao lần thứ tư về Hiệu quả viện trợ, Văn kiện quan hệ đối tác Busan về Hợp tác Phát triển Hiệu quả đã được thông qua. Cam kết đánh dấu sự tiến triển của hợp tác phát triển quốc tế, hướng tới huy động nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội (CSOs) như một đối tác phát triển chính thức bên cạnh khối nhà nước, doanh nghiệp và các nhà tài trợ. Với cam kết Busan, các đối tác phát triển cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn với với các cam kết về quyền con người, bình đẳng giới, sự bền vững về môi trường…

Năm 2015, Chương trình Nghị sự  về Phát triển Bền vững đến năm 2030 đã đề ra  mục tiêu nhằm chấm dứt đói nghèo, giải quyết bất bình đẳng và chống biến đổi khí hậu. Chương trình kêu gọi hành động để cải thiện cuộc sống của người dân ở mọi nơi, kêu gọi hợp tác của các chính phủ, tổ chức xã hội (CSOs) và khu vực tư nhân – để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua Mục tiêu 17: Tăng cường thực hiện và khôi phục mối quan hệ đối tác toàn cầu về phát triển bền vững.

Đến năm 2016, Diễn đàn Đối tác vì Hợp tác phát triển hiệu quả tại Nairobi, Kenya một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các mối quan hệ hợp tác vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững, trong đó, vai trò của CSOs được đẩy mạnh như đối tác thiết yếu gắn kết các mối quan hệ đối tác phát triển khác nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, Chương trình Inspiring CSOs, do MSD khởi xướng và điều phối thực hiện từ năm 2014, là chương trình hỗ trợ thúc đẩy các thực hành Minh Bạch – Giải trình, tăng cường năng lực của các tổ chức CSOs. Mối quan hệ đối tác và kết nối nguồn lực là yếu tố quan trọng tạo ra môi trường phát triển hiệu quả cho các tổ chức CSOs Việt Nam, và đóng góp cho tiến trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, các thực hành đa dạng về xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và CSOs là xu hướng tất yếu và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, không chỉ cho các tổ chức, các đối tác, mà còn là tiền đề cho phát triển chung của Việt Nam.

Chương trình tôn vinh các sáng kiến đối tác vì hiệu quả phát triển, trong khuôn khổ Chương trình Inspiring CSOs 2017 nhằm mục đích tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa các ý tưởng, thực hành về xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác CSOs và cơ quan Nhà nước; CSOs và doanh nghiệp; CSOs và CSOs. Mỗi mô hình/ sáng kiến thúc đẩy quan hệ đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển sẽ là một nỗ lực cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Inspiring CSOs “Đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển” hướng tới một chương trình dài hạn, uy tín và có quy mô trong việc tập hợp, thúc đẩy các sáng kiến, mô hình hợp tác của CSOs với các đối tác phát triển khác, từ đó nuôi dưỡng, truyền cảm hứng và thúc đẩy hiệu quả phát triển bền vững cho khối CSOs Việt Nam, tham gia đóng góp xây dựng đất nước.

II. LỢI ÍCH KHI THAM GIA VÀ LỘ TRÌNH TÔN VINH

1. Lợi ích tham gia:

– Tổ chức tham gia được lựa chọn sẽ được hỗ trợ tư vấn xây dựng câu chuyện đối tác và Tôn vinh trong Cuốn sách tôn vinh Inspiring CSOs 2017: Đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển, sẽ được phát hành và truyền thông rộng rãi trong nước và quốc tế;

– Tham gia đối thoại và truyền thông với các bên liên quan gồm: cơ quan nhà nước, nhà tài trợ, doanh nghiệp và các tổ chức đối tác CSOs trong nước và quốc tế;

– Tham gia chia sẻ mô hình đối tác và trưng bày giới thiệu về tổ chức tại sự kiện tôn vinh Inspiring CSOs 2017;

– Có cơ hội được lựa chọn trao tặng cho Sáng kiến/ mô hình hợp tác vì hiệu quả phát triển trị giá lên tới 30.000.000 triệu đồng/hạng mục.

2. Cơ cấu giải thưởng:

 • 01 giải thưởng Sáng kiến/Mô hình CSOs đối tác với cơ quan Nhà nước trị giá 30,000,000 VNĐ;
 • 01 giải thưởng Sáng kiến/Mô hình CSOs đối tác với doanh nghiệp trị giá 30,000,000 VNĐ;
 • 01 giải thưởng Sáng kiến/Mô hình CSOs đối tác với CSOs trị giá 30,000,000 VNĐ;
 • 01 giải thưởng mô hình sáng kiến CSOs truyền cảm hứng được bình chọn bởi khách tham quan, mạng xã hội…

3. Lộ trình tham gia:

4. Hành trình lan toả: Bên cạnh chương trình tìm kiếm các Inspiring CSOs 2017, Chương trình cũng bao gồm các sự kiện, hội thảo vệ tinh kết nối và tôn vinh CSOs đối tác vì hiệu quả phát triển:

Sự kiện đối tác hợp tác CSOs – Nhà nước

 • Hội thảo đối tác phát triển CSO và cơ quan Nhà nước “Vai trò CSOs trong phát triển – Hợp tác giữa CSOs và nhà nước” tại T.p Hồ Chí Minh (ngày 15.8.2017)
 • Hội thảo đối tác phát triển CSO và cơ quan nhà nước tại Hà Nội (dự kiến ngày 15.9.2017)
 • Hội thảo đối tác phát triển CSO và cơ quan Nhà nước “Vai trò CSOs trong phát triển – Hợp tác giữa CSOs và nhà nước” tại Cần Thơ (dự kiến ngày 21.9.2017)

Sự kiện đối tác hợp tác CSOs – Doanh nghiệp

 • Sự kiện kết nối đối tác phát triển CSO và Doanh nghiệp tại T.p Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 19.9.2017), tôn vinh các mô hình sáng kiến với doanh nghiệp của các tổ chức được lựa chọn vào vòng tôn vinh
 •  Sự kiện kết nối đối tác phát triển CSO và Doanh nghiệp với chủ đề Từ thiện phát triển tại Hà Nội (dự kiến ngày 22.9.2017) tôn vinh các mô hình sáng kiến với doanh nghiệp của các tổ chức được lựa chọn vào vòng tôn vinh

Sự kiện đối tác hợp tác CSOs – Đối tác viện trợ quốc tế

 • Hội thảo tập huấn “Đối tác hợp tác minh bạch và giải trình” giữa CSOs và các đối tác viện trợ quốc tế (dự kiến ngày 14.9.2017)
 • Đối thoại đối tác hợp tác vì Hiệu quả phát triển tại Hà Nội (dự kiến 5-6.10/2017) và tôn vinh các sáng kiến/mô hình đối tác CSOs vì hiệu quả phát triển.

 

III. HƯỚNG DẪN THAM GIA:

5. Đối tượng tham gia:

 • Các tổ chức CSO Việt Nam, có chứng nhận thực hành Minh Bạch Giải trình (TAP Certificate) 2014, 2015, 2016, 2017
 • Tổ chức cam kết hoàn thành hồ sơ tham dự và điều khoản của Chương trình

6. Hạng mục:

 • Hợp tác giữa CSOs và cơ quan Nhà nước: là sáng kiến/ mô hình của CSOs đối tác/ hợp tác với cơ quan nhà nước cấp trung ương và hoặc địa phương để giải quyết các vấn đề của cộng đồng hoặc vì mục tiêu phát triển bền vững
 • Hợp tác giữa CSOs và Doanh nghiệp: là sáng kiến/ mô hình của CSOs đối tác/ hợp tác với doanh nghiệp trong và hoặc ngoài nước để giải quyết các vấn đề của cộng đồng hoặc vì mục tiêu phát triển bền vững
 • Hợp tác giữa CSOs và CSOs: là sáng kiến/ mô hình của hai hoặc nhiều CSOs đối tác/ hợp tác với nhau (bao gồm cả CSOs Việt Nam và CSOs quốc tế) để giải quyết các vấn đề của cộng đồng hoặc vì mục tiêu phát triển bền vững

7. Tiêu chí đánh giá:

 • Đối tác chia sẻ giá trị và Cam kết- Đối tác Minh bạch và trách nhiệm giải trình
 • Đối tác Học tập và nâng cao năng lực lẫn nhau
 • Đối tác Hướng tới kết quả dài hạn/ Bền vững
 • Đối tác Công bằng
 • Các tiêu chí bổ sung: Đối tác Sáng tạo và Truyền cảm hứng

8. Ban giám khảo: là các lãnh đạo, chuyên gia cấp cao đại diện cho khối nhà nước (Quốc hội, Bộ Nội Vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), khối doanh nghiệp trong và ngoài nước, khối nhà tài trợ và khối CSOs.

9. Hồ sơ tham gia: Hồ sơ tham gia của tổ chức (xin xem file đính kèm); Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm 3 phần: (1) Thông tin giới thiệu về tổ chức; (2) Chiến lược đối tác; (3) Mô hình/ Ý tưởng hợp tác vì hiệu quả phát triển của tổ chức (thuộc 1 trong 3 hạng mục)

Tải Bộ hồ sơ tại đây

10. Cách gửi hồ sơ: 

 • Gửi hồ sơ qua email tới địa chỉ email: cso.tap@msdvietnam.org (cc de.manager@msdvietnam.org) với tiêu đề Inspiring CSOs 2017 – tên tổ chức, hoặc;
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ban tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và phát triển bền vững (MSD) P. 501, Số 22, Ngõ 42, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

11. Hạn nộp hồ sơ: Ngày 11.09.2017, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ theo dấu của bưu điện.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý tổ chức tham gia Inspiring CSOs 2017: Tôn vinh Sáng kiến Đối tác CSOs vì Hiệu quả phát triển. Sự tham gia của Quý tổ chức là đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy vai trò và sự tham gia của CSOs, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Quý tổ chức cần hỗ trợ, xin liên hệ Bộ phận Quản lý Chương trình Inspiring CSOs 

 • Điện thoại: (+84) 24 62769056
 • Email: de.manager@msdvietnam.org

 

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Phương Linh

Giám đốc MSD