[Kỷ yếu tọa đàm] Môi trường pháp lý thuận lợi cho Hội và TCPCP tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước

ngày 02 tháng 3 năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với Liên minh hành động vì sự phát triển các tổ chức xã hội (CSA Vietnam) tổ chức toạ đàm “Môi trường pháp lý thuận lợi cho hội và tổ chức phi chính phủ đóng góp xây dựng đất nước”.

Sổ tay Hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cho trẻ em thanh thiếu niên đường phố

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này là cơ sở để các tổ chức xã hội và nhân viên công tác xã hội hỗ trợ hiệu quả hơn cho trẻ em/ thanh thiếu niên đường phố thực hiện quyền có giấy tờ tuỳ thân, giúp các em hoà nhập và có cơ hội công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ công và các cơ hội bình đẳng trong cuộc sống.

Sổ tay Hướng dẫn Làm việc với Thanh thiếu niên đường phố

Cuốn sổ tay hướng dẫn “Làm việc với thanh thiếu niên đường phố” là sản phẩm đầu ra của dự án “Thay đổi vì cuộc sống tốt đẹp hơn” – dự án dành cho thanh thiếu niên đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh được tài trợ bởi Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) .Mục đích của dự án là hỗ trợ thanh thiếu niên đường phố vượt qua quá khứ của họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua định hướng nghề nghiệp; phát triển năng lực về kiến thức và kỹ năng sống.

Tài liệu Hướng dẫn giám sát viện trợ cho CSOs

The Busan Partnership for Effective Development Cooperation (BPd) recognizes civil society organizations (CSOs) as independent development actors in their own right, engaging governments, donors and other aid actors in multi-stakeholder processes. But despite the BPd’s commitment to create an enabling environment for CSOs, it does not ensure accountability for all commitments made by all countries/stakeholders involved … Continued