Bản tin VTV4 về dự án của MSD

VTV4 đưa tin về Dự án “Thúc đẩy hiệu quả phát triển cho các tổ chức xã hội Việt Nam về minh bạch giải trình” của MSD triển khai trong thời gian vừa qua.